ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 4Drukuj informację Ogłoszenie numer: 4

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i strategii rozwoju gminy

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Administracyjno- Organizacyjny

Data udostępnienia: 2019-02-08

Ogłoszono dnia: 2019-02-08 07:54:45 przez Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

Termin składania dokumentów: 2019-02-19 15:00:00

Nr ogłoszenia: 4

Zlecający: Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie: wyższe.
 2. Biegła obsługa komputera w środowisku Windows.
 3. Podstawowa znajomość pakietu MS Office- Word i Excel.
 4. Prawo jazdy kat. B.
 5. Doświadczenie zawodowe: ogólny staż pracy 2 lata.
 6. Spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.
 7. Znajomość przepisów: znajomość prawa z zakresu zadań związanych z obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym, sprawami obronnymi, ochroną informacji niejawnych oraz ochroną przeciwpożarową w jednostce samorządu terytorialnego, a w szczególności ustaw o: samorządzie gminnym, powszechnym obowiązku obrony RP, zarządzaniu kryzysowym, ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych, stanie wojennym, stanie wyjątkowym, stanie klęski żywiołowej, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850), innych rozporządzeń do wymienionych wyżej ustaw.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Doświadczenie zawodowe: mile widziany staż pracy związany z obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym, obronnością kraju, działalnością ochotniczych straży pożarnych lub realizacją założeń strategii rozwoju gminy/powiatu/województwa.
 2. Obsługa komputera: znajomość obsługi ARCUS.
 3. Znajomość języków obcych - język angielski i rosyjski w stopniu komunikatywnym.
 4. Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. W zakresie prowadzonych spraw obronnych:
 1. administrowanie rezerwami osobowymi w tym współpraca z właściwą WKU w zakresie rejestracji przedpoborowych, przeprowadzania poboru i ewidencji,
 2. planowanie i nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obronności,
 3. współdziałanie z organami wojskowymi,
 4. współdziałanie z organami wojskowymi, organami Zarządzania Kryzysowego,
 5. opracowanie i aktualizacja planów osiągania gotowości obronnej czasu „P" i „W" na terenie gminy,
 6. opracowywanie i aktualizacja dokumentacji oraz wykonywanie procedury uruchamiania „stałego dyżuru Urzędu Miejskiego",
 7. opracowywanie dokumentacji planistycznej „Akcji kurierskiej" i „Stanowiska Kierowania Urzędem Miejskim",
 8. przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
      2. W zakresie prowadzenia spraw związanych z obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym i p/poż:
 1. przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
 2. nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
 3. nadzór i współdziałanie z PSP i OSP w celu zapewnienia ochrony p/pożarowej,
 4. organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
 5. monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie
  miasta i gminy, w tym akcji przeciwpowodziowych,
 6. doręczanie kart powołania na ćwiczenia wojskowe oraz do czynnej służby wojskowej w czasie działań wojennych,
 7. realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 8. nadzór nad zabezpieczeniem ppoż Urzędu,
 9. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem, rejestracją i dozorem technicznym samochodów, maszyn i urządzeń będących własnością gminy na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych,
 10. prowadzenie ewidencji należnych ekwiwalentów strażaków za prowadzanie działań ratowniczych lub szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 11. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem członków ochotniczych straży pożarnych;
      3. Wydawanie i rozliczanie kart pojazdów;
      4. W zakresie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych:
 1.  nadzór nad ochroną fizyczną Urzędu,
 2. realizowanie procedur związanych z przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych w Urzędzie,
 3.  ewidencjonowanie i przetwarzanie informacji niejawnych, nadzór na punktem przetwarzania informacji niejawnych,
 4. współpraca z Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych,
 5.  wykonywanie obowiązków dotyczących ochrony informacji niejawnych, wynikających z innych aktów prawnych (w tym zarządzeń Burmistrza);
      5. Wykonywanie zadań związanych z realizacją istniejącej strategii rozwoju gminy oraz organizacja działań związanych z
          tworzeniem nowych strategii gminy;
      6. Nadzór i rozliczanie prac wykonywanych przez osoby skazane, współpraca z kuratorami;
      7. Nadzór i rozliczanie prac wykonywanych w ramach prac społecznie użytecznych, interwencyjnych i w ramach staży z PUP;
      8. Prowadzenie ubezpieczeń majątkowych dla majątku gminnego (za wyjątkiem placówek oświatowych);
      9. Prowadzenie spraw związanych z ochroną p/poż Urzędu Miejskiego;
     10. Współpraca i nadzór nad realizacją zadań i wykorzystania powierzonego mienia i środków przez OSP z terenu gminy
          Nowogród Bobrzański;
     11. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza,  jego Zastępcy lub Sekretarza.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego na pierwszym piętrze, stanowisko wyposażone w drukarkę zestaw komputerowy i odpowiednie oprogramowanie oraz pakietem Microsoft Office. W budynku brak jest windy.
 2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
 1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany;
 2. list motywacyjny z podaniem adresu do korespondencji - własnoręcznie podpisany
 3. szczegółowo wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany;
 4. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych; (druk dostępny w ogłoszeniu lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim);
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany przedstawić zaświadczenie o niekaralności);
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych                                                                                                  
 7. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 8. oświadczenie o biegłej obsłudze komputera w środowisku Windows,
 9. oświadczenie o znajomości pakietu MS Office,
 10. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-02-19 15:00:00
b. Sposób:
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „stanowisko ds.  obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i strategii rozwoju gminy” oraz swoimi danymi korespondencyjnymi na adres:
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
66 – 010 Nowogród Bobrzański

lub dostarczyć osobiście do Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia                  
19 lutego 2019 roku do godz. 15:00

VII. Informacje dodatkowe:

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane, o ile nie będą podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Złożone oferty można odebrać w terminie trzech miesięcy, po zakończonej procedurze naboru. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną po tym czasie protokolarnie zniszczone.
Z osobami, które spełnią wymagania formalne przeprowadzona będzie rozmowa i/lub test kwalifikacyjny, o terminie których kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie, na wskazane przez nich numery.  Informujemy, że Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim z siedzibą przy, ul. Słowackiego 11 jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 22¹ kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Urzędu. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania konkursowego na każdym etapie naboru bez podania przyczyny. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia naboru, jeżeli kandydat nie spełnia oczekiwań pracodawcy.
W przypadku zaproszenia kandydata na rozmowę i/lub test kwalifikacyjny należy mieć przy sobie (do wglądu) oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg dotychczasowego wykształcenia, które zostały ujęte w kwestionariuszu osobowym pkt 6,7,8.  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowogród Bobrzański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Marcichowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-07 12:40:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Marcichowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-08 07:54:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Marcichowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-28 11:07:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1059 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony