ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Referatu Planowania i Finansów

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat planowania i finansów

Data udostępnienia: 2019-02-07

Ogłoszono dnia: 2019-02-08 07:48:52 przez Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

Termin składania dokumentów: 2019-02-25 16:00:00

Nr ogłoszenia: 3

Zlecający: Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie: wyższe (preferowane: ekonomiczne).
 2. Spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.
 3. Bardzo dobra znajomość:
- obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE
- znajomość i umiejętność praktycznego zastosowania ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o wynagradzaniu pracowników samorządowych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, rozporządzenia w sprawie szczególnychzasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, rozporządzenia w sprawie klasyfikacji środków trwałych.
        4. Doświadczenie: minimum 4-letni staż pracy w księgowości.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
 2. Doświadczenie zawodowe w księgowości samorządowych jednostek budżetowych.
 3. Doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołem pracowników.
 4. Zdolność analitycznego myślenia, dokładność, rzetelność, sumienność, obowiązkowość, samodzielność, dyskrecja, odpowiedzialność.
 5. Odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.  

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Uzgadnianie zapisów widniejących w księgach pomocniczych z kontami księgi głównej.
 2. Prowadzenie analityki do kont syntetycznych w zakresie:
 1. przychodów i rozchodów budżetu,
 2. funduszy: socjalnego i celowych
 3. dochodów i wydatków w tym środków z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA i innych nie podlegających zwrotowi,
      3. Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych  ZUS.
      4. Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków ZUS pracowników i osób wykonujących pracę w ramach umów cywilno-prawnych w 
          Urzędzie Miejskim oraz sprawozdawczość i planowanie w tym zakresie.
      5. Terminowe przekazywanie potrąceń z list płac.
      6. Naliczanie i terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń i zasiłków
          ZUS.
      7. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, przeszacowań oraz sprawozdawczości w
         tym zakresie.
      8. Sporządzanie deklaracji PFRON, VAT oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego.
      9. Kontrola raportów kasowych.
     10. Nadzór w zakresie terminowego prowadzenia urządzeń kasowych i podatkowych.
     11. Zastępstwo w wykonywaniu obowiązków inspektora d.s. ewidencji księgowej i Skarbnika Gminy w pełnym zakresie zadań.
     12. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza i Skarbnika Gminy.
     13. Wdrażanie i monitorowanie rozwiązań organizacyjnych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego na drugim piętrze, stanowisko wyposażone w drukarkę zestaw komputerowy i odpowiednie oprogramowanie oraz z pakietem Microsoft Office. W budynku brak jest windy.
 2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
 1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany;
 2. list motywacyjny z podaniem adresu do korespondencji - własnoręcznie podpisany;
 3. szczegółowo wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany;
 4. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany przedstawić zaświadczenie o niekaralności z KRK);
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;                                                                                              
 6. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych; (druk dostępny w ogłoszeniu lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim);
 7. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.  

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-02-25 16:00:00
b. Sposób:
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kierownik Referatu Planowania i Finansóworaz swoimi danymi do korespondencji na adres:
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
66 – 010 Nowogród Bobrzański

lub dostarczyć osobiście do Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia                         
25 lutego 2019 roku do godz. 16:00

VII. Informacje dodatkowe:

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane, o ile nie będą podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Złożone oferty można odebrać w terminie trzech miesięcy, po zakończonej procedurze naboru. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną po tym czasie protokolarnie zniszczone.
Z osobami, które spełnią wymagania formalne przeprowadzona będzie rozmowa i/lub test kwalifikacyjny, o terminie których kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie, na wskazane przez nich numery.  Informujemy, że Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim z siedzibą przy, ul. Słowackiego 11 jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 22¹ kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Urzędu. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania konkursowego na każdym etapie naboru bez podania przyczyny. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia naboru, jeżeli kandydat nie spełnia oczekiwań pracodawcy.
W przypadku zaproszenia kandydata na rozmowę i/lub test kwalifikacyjny należy mieć przy sobie (do wglądu) oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg dotychczasowego wykształcenia, które zostały ujęte w kwestionariuszu osobowym pkt 6,7,8.  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowogród Bobrzański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Marcichowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-07 11:59:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Marcichowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-08 07:48:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Marcichowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-28 10:47:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1077 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony