ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 25/2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: 25/2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. zamówień publicznych, gospodarki komunalnej oraz pozyskiwania środków pomocowych

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Gospodarki Nieruchomościami, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Data udostępnienia: 2024-06-11

Ogłoszono dnia: 2024-06-11

Termin składania dokumentów: 2024-06-21 15:00:00

Nr ogłoszenia: 25/2024

Zlecający: Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
II. Wymagania niezbędne (formalne):
 1. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 2. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. Wykształcenie: średnie lub wyższe;
 4. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 5. Nieposzlakowana opinia. 
b. Wymagania dodatkowe:
III. Wymagania dodatkowe:
 1. Wykształcenie średnie lub wyższe  umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
 2. W procedurze naboru preferowane będą: wykształcenie wyższe z zakresu zamówień publicznych, z zakresu zarządzania projektami funduszy unijnych, administracji samorządowej
 3. Znajomość biegłej obsługi komputera, pakietu biurowego;
 4. Znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, prawa zamówień publicznych, znajomość zasad realizacji programów/projektów/działań finansowanych ze środków zewnętrznych, znajomość przepisów prawnych dotyczących funduszy unijnych ustawy , ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy własność lokali, Prawo energetyczne (w zakresie art. 18)
 5. Umiejętności zawodowe: mile widziane wykształcenie i doświadczenie w zakresie  zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i pozyskiwania środków pomocowych;
 6. Prawo jazdy kat. B
 7. Umiejętność pracy pod presją i działanie w sytuacjach kryzysowych, samodzielność w podejmowaniu decyzji

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku ds. zamówień publicznych, gospodarki komunalnej oraz pozyskiwania środków pomocowych należy w szczególności:
 1. Ustalanie trybu udzielenia zamówienia publicznego
 2. Ustalenie wartości zamówienia
 3. Dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia przy współpracy z pracownikiem merytorycznie zaangażowanym w proces realizacji przedsięwzięcia
 4. Proponowanie składu komisji przetargowych, udział w pracach tej komisji oraz prowadzenie dokumentacji komisji
 5. Sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 6. Wykonywanie czynności związanych z ogłoszeniem zamówienia publicznego
 7. Ocena warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 8. Wykonywanie całokształtu czynności zmierzających do określenia wadium
 9. Ocena formalno-prawna złożonych ofert w ramach prac komisji przetargowych
 10. Sporządzanie umów o udzielenie zamówienia publicznego oraz w razie konieczności aneksów do tych umów na wniosek komórek merytorycznych
 11. Opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych  o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 30000 Euro netto przewidzianych do realizacji przez Gminę  we współpracy z innymi pracownikami,
 12. udział w rozprawach przed Krajową  Izbą Odwoławczą,
 13. Przeprowadzanie zamówień z wolnej ręki zlecanych przez Burmistrza, prowadzenie rejestru postępowań udzielanych na podstawie Ustawy Prawo
  o zamówieniach publicznych.
 14. Prowadzenie ewidencji udzielonych zamówień, w stosunku do których Ustawy  Prawo  zamówień publicznych nie stosuje się.
 15. Sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielanych zamówieniach, analiz
  i informacji.
 16. Prowadzenie spraw związanych z Gminnym Zasobem Mieszkaniowym.
 17. Przygotowywanie danych do naliczania opłat wynikających z utrzymania Gminnego Zasobu Mieszkaniowego.
 18. Opracowywanie planu remontów lokali gminnych i wnioskowanie o zabezpieczenie w budżecie środków na ten cel we współpracy z stanowiskiem DGM.
 19.  Koordynowanie prac związanych z prowadzonymi  remontami lokali gminnych i ich utrzymaniem w współpracy z stanowiskiem DGM.
 20. Realizacja uchwał Rady Miejskiej dotyczących zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy.
 21. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony praw lokatorów.
 22. Współpraca i reprezentowanie na podstawie imiennego upoważnienia interesów gminy we wspólnotach mieszkaniowych.
 23. Koordynowanie prac i udział w Gminnej Komisji Mieszkaniowej. Prowadzenie dokumentacji Komisji.
 24. Współpraca przy tworzeniu projektu budżetu gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz zakupu energii, remontów oświetlenia, opracowywanie danych rzeczowo - finansowych do rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych gminy.
 25. Prowadzenie i koordynacja spraw związanych z gospodarka energetyczną Gminy
  i w podległych jednostkach.
 26. Rozliczanie i kontrola poprawności wystawianych faktur za energię elektryczną, remonty oświetlenia.
 27. Przygotowywanie i nadzorowanie inwestycji w zakresie oświetlenia Gminy.
 28. Prowadzenie spraw zwianych z eksploatacją oświetlenia na terenie Gminy, zlecanie specjalistycznym firmom usuwanie awarii, regulacji czasu oświetlenia, włączeń zbędnych punktów świetlnych, współpraca w tym zakresie z Sołtysami, zarządcami dróg.
 29. Pozyskiwanie informacji o możliwych do uzyskania  środków  finansowych
  z  funduszy   unijnych  i  krajowych.
 30. Sporządzanie, realizacja, monitoring realizacji, sprawozdawczość i rozliczanie wniosków unijnych i innych programów pomocowych  realizowanych przez Gminę.
 31. Prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z aplikowaniem o fundusze unijne.
 32. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania projektów finansowanych
  ze środków pomocowych.
 33. Współpraca z administracją rządową, samorządową, związkami gmin i organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
 34. Udzielanie informacji w zakresie możliwości pozyskiwania środków unijnych przez prywatnych przedsiębiorców, pomoc w wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych.
 35. Monitoring  i  realizacja  projektów  współfinansowanych  z  funduszy  pomocowych.
 36. Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi w zakresie opracowywania
  i realizowania wspólnych programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz ze środków budżetowych.
 37. Sprawozdawczość  oraz  rozliczanie  środków  pomocowych  otrzymanych
  na  realizację inwestycji  w  Gminie,
 38. Wykonywanie innych poleceń burmistrza i przełożonych zgodnie z przepisami prawa.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego na drugim piętrze, stanowisko wyposażone w drukarkę zestaw komputerowy i odpowiednie oprogramowanie oraz pakietem Microsoft Office. W budynku brak jest windy.
 2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany;
 2. list motywacyjny z podaniem adresu do korespondencji - własnoręcznie podpisany
 3. szczegółowo wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany;
 4. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób biorących udział w rekrutacji (dostępna w ogłoszeniu w formie elektronicznej lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim);
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności;
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;                                                                                                       
 7. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-06-21 15:00:00
b. Sposób:
V. Termin i miejsce składania oferty:
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „stanowisko ds. zamówień publicznych, gospodarki komunalnej oraz pozyskiwania środków pomocowychna adres:
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
66 – 010 Nowogród Bobrzański

lub dostarczyć osobiście do Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2024 roku do godz. 15:00

VII. Informacje dodatkowe:

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane, o ile nie będą podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Złożone oferty można odebrać w terminie trzech miesięcy, po zakończonej procedurze naboru. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną po tym czasie protokolarnie zniszczone
Z osobami, które spełnią wymagania formalne przeprowadzona będzie rozmowa i/lub test kwalifikacyjny, o terminie których kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie, na wskazane przez nich numery.  Informujemy, że Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim z siedzibą przy, ul. Słowackiego 11 jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 22¹ kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Urzędu. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania konkursowego na każdym etapie naboru bez podania przyczyny. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia naboru, jeżeli kandydat nie spełnia oczekiwań pracodawcy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowogród Bobrzański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego Paweł Mierzwiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-11 14:52:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Załoga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-11 14:55:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Załoga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-26 14:40:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
254 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony