ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 19/2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: 19/2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. kształtowania i ochrony środowiska, gospodarki wodnej

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Gospodarki Nieruchomościami, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Data udostępnienia: 2024-04-05

Ogłoszono dnia: 2024-04-05

Termin składania dokumentów: 2024-04-19 15:00:00

Nr ogłoszenia: 19/2024

Zlecający: Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 2. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. Wykształcenie: średnie lub wyższe;
 4. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 5. Nieposzlakowana opinia. 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Wykształcenie średnie lub wyższe  umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
 2. W procedurze naboru preferowane będą: wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, nauk przyrodniczych, staż pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej w specjalności ochrona środowiska i gospodarka wodna będzie dodatkowym atutem przy wyborze kandydata;
 3. Znajomość biegłej obsługi komputera, pakietu biurowego;
 4. Znajomość regulacji prawnych  z ustaw o ochronie środowiska,  prawa wodnego;
 5. Znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o samorządzie gminnym,  o pracownikach samorządowych, prawa zamówień publicznych, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o udostępnianiu informacji o środowiskui jego ochronie, ustawy prawo geologiczne i górnicze, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Prawo wodne;
 6. Umiejętności zawodowe: mile widziane wykształcenie i doświadczenie w zakresie  ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 7. Doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z pracą w administracji samorządowej, publicznej;
 8. Posiadanie prawa jazdy;

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku ds. kształtowania i ochrony środowiska
i gospodarki wodnej
należy w szczególności:
 1. Prowadzenie całokształtu postępowań związanych z kształtowaniem i ochroną środowiska i gospodarką wodną w tym wydawanie decyzji środowiskowych,
 2. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym prowadzenie procedur i przygotowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia oraz w zakresie dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie;
 3. Prowadzenie ewidencji urządzeń komunalnych (urządzeń melioracji wodnych, kanalizacji deszczowej);
 4. Prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem wód opadowych oraz   zbiornikami małej retencji na terenie gminy,
 5. Prowadzenie spraw związanych z  udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Nowogród Bobrzański na przedsięwzięcia ograniczania niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym, w lokalach i budynkach mieszkalnych
 6. Realizowanie zadań dotyczących gospodarki wodnej wynikającej z m.in. prawa wodnego, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków;
 7. Przygotowanie, nadzór i aktualizacja programów: Gminny Program Ochrony Środowiska, Program Niskiej Emisji i innych związanych z ochroną środowiska;
 8. Prowadzenie rejestrów, w tym elektronicznych wymaganych przepisami prawa;
 9. Prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę tam bobrowych, wyłapywaniem bobrów,  oraz na odstrzał redukcyjny osobników bobra europejskiego Castor fiber.
 10. Przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych dot. kształtowania i ochrony środowiska, gospodarki wodnej: szacownie wartości przedmiotu zamówienia, SIWZ, udział w pracach komisji,
 11. Sporządzanie planów finansowych w zakresie prowadzonych spraw oraz realizacja zadań i kontrola wydatkowania środków publicznych przeznaczonych  na prowadzone sprawy  zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami,
 12. Prowadzenie spraw w związku z realizacją programów STOP SMOG, Czyste Powietrze, gminnych programów z zakresu termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła
 13. Koordynacja działań związanych ze współpracą ze spółkami wodnymi;
 14. Prowadzenie spraw  organizacyjnych związanych z wyznaczaniem kąpielisk i prowadzeniem ich ewidencji;
 15. Sporządzanie opinii i uzgodnień w sprawach dotyczących poszukiwania rozpoznawania złóż kopalin oraz udzielania koncesji na wydobycie złóż i kopalin;
 16. Sprawozdawczość wynikająca z sprawowanego stanowiska w tym GUS
 17. Prowadzenie spraw na EKOPORTALU, wprowadzanie spraw na BIP.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego na pierwszym piętrze, stanowisko wyposażone w drukarkę zestaw komputerowy i odpowiednie oprogramowanie oraz pakietem Microsoft Office. W budynku brak jest windy.
 2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany;
 2. list motywacyjny z podaniem adresu do korespondencji - własnoręcznie podpisany
 3. szczegółowo wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany;
 4. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób biorących udział w rekrutacji (dostępna w ogłoszeniu w formie elektronicznej lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim);
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności;
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;                                                                                                       
 7. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-04-19 15:00:00
b. Sposób:
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „stanowisko ds. kształtowania i ochrony środowiska i gospodarki wodnejna adres:
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
66 – 010 Nowogród Bobrzański

lub dostarczyć osobiście do Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2024 roku do godz. 15:00

VII. Informacje dodatkowe:

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane, o ile nie będą podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Złożone oferty można odebrać w terminie trzech miesięcy, po zakończonej procedurze naboru. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną po tym czasie protokolarnie zniszczone.
 
Z osobami, które spełnią wymagania formalne przeprowadzona będzie rozmowa i/lub test kwalifikacyjny, o terminie których kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie, na wskazane przez nich numery.  Informujemy, że Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim z siedzibą przy, ul. Słowackiego 11 jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 22¹ kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Urzędu. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania konkursowego na każdym etapie naboru bez podania przyczyny. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia naboru, jeżeli kandydat nie spełnia oczekiwań pracodawcy.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowogród Bobrzański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego Paweł Mierzwiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-05 08:51:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Załoga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-05 08:52:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Załoga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-10 13:31:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
359 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony