ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 11/2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: 11/2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. kształtowania i ochrony środowiska, gospodarki wodnej

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Gospodarki Nieruchomościami, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Data udostępnienia: 2024-02-21

Ogłoszono dnia: 2024-02-21

Termin składania dokumentów: 2024-03-04 16:00:00

Nr ogłoszenia: 11/2024

Zlecający: Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 2. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. Wykształcenie: średnie lub wyższe;
 4. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 5. Nieposzlakowana opinia. 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Wykształcenie średnie lub wyższe  umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
 2. W procedurze naboru preferowane będą: wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, nauk przyrodniczych, staż pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej w specjalności ochrona środowiska                                  i gospodarka wodna będzie dodatkowym atutem przy wyborze kandydata;
 3. Znajomość biegłej obsługi komputera, pakietu biurowego;
 4. Znajomość regulacji prawnych  z ustaw o ochronie środowiska,  prawa wodnego;
 5. Znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, prawa zamówień publicznych, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, ustawy prawo geologiczne i górnicze, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Prawo wodne;
 6. Umiejętności zawodowe: mile widziane wykształcenie i doświadczenie w zakresie  ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 7. Doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z pracą w administracji samorządowej, publicznej;
 8. Posiadanie prawa jazdy;

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku ds. kształtowania i ochrony środowiska
i gospodarki wodnej
należy w szczególności:
 1. Prowadzenie całokształtu postępowań związanych z kształtowaniem i ochroną środowiska i gospodarką wodną w tym wydawanie decyzji środowiskowych,
 2. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym prowadzenie procedur i przygotowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia oraz w zakresie dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie;
 3. Prowadzenie ewidencji urządzeń komunalnych (urządzeń melioracji wodnych, kanalizacji deszczowej);
 4. Prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem wód opadowych oraz   zbiornikami małej retencji na terenie gminy,
 5. Prowadzenie spraw związanych z  udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Nowogród Bobrzański na przedsięwzięcia ograniczania niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym, w lokalach i budynkach mieszkalnych
 6. Realizowanie zadań dotyczących gospodarki wodnej wynikającej z m.in. prawa wodnego, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków;
 7. Przygotowanie, nadzór i aktualizacja programów: Gminny Program Ochrony Środowiska, Program Niskiej Emisji i innych związanych z ochroną środowiska;
 8. Prowadzenie rejestrów, w tym elektronicznych wymaganych przepisami prawa;
 9. Prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę tam bobrowych, wyłapywaniem bobrów,  oraz na odstrzał redukcyjny osobników bobra europejskiego Castor fiber.
 10. Przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych dot. kształtowania i ochrony środowiska, gospodarki wodnej: szacownie wartości przedmiotu zamówienia, SIWZ, udział w pracach komisji,
 11. Sporządzanie planów finansowych w zakresie prowadzonych spraw oraz realizacja zadań i kontrola wydatkowania środków publicznych przeznaczonych  na prowadzone sprawy  zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami,
 12. Prowadzenie spraw w związku z realizacją programów STOP SMOG, Czyste Powietrze, gminnych programów z zakresu termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła
 13. Koordynacja działań związanych ze współpracą ze spółkami wodnymi;
 14. Prowadzenie spraw  organizacyjnych związanych z wyznaczaniem kąpielisk i prowadzeniem ich ewidencji;
 15. Sporządzanie opinii i uzgodnień w sprawach dotyczących poszukiwania rozpoznawania złóż kopalin oraz udzielania koncesji na wydobycie złóż i kopalin;
 16. Sprawozdawczość wynikająca z sprawowanego stanowiska w tym GUS
 17. Prowadzenie spraw na EKOPORTALU, wprowadzanie spraw na BIP.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1.    Praca w budynku Urzędu Miejskiego na pierwszym piętrze, stanowisko wyposażone w drukarkę zestaw komputerowy i odpowiednie oprogramowanie oraz pakietem Microsoft Office. W budynku brak jest windy.
2.    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.
 

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany;
 2. list motywacyjny z podaniem adresu do korespondencji - własnoręcznie podpisany
 3. szczegółowo wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany;
 4. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób biorących udział w rekrutacji (dostępna w ogłoszeniu w formie elektronicznej lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim);
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności;
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;                                                                                                       
 7. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-03-04 16:00:00
b. Sposób:
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „stanowisko ds. kształtowania i ochrony środowiska i gospodarki wodnejna adres:
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
66 – 010 Nowogród Bobrzański

lub dostarczyć osobiście do Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2024 roku do godz. 16:00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowogród Bobrzański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego Paweł Mierzwiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-21 15:00:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Załoga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-21 15:02:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Załoga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-08 11:56:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
278 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony