ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 9/2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: 9/2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny księgowy jednostek obsługiwanych

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat planowania i finansów

Data udostępnienia: 2024-02-21

Ogłoszono dnia: 2024-02-21

Termin składania dokumentów: 2024-03-04 16:00:00

Nr ogłoszenia: 9/2024

Zlecający: Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. osoba kandydująca spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada
  co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1. doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat w komórkach księgowości,
 2.  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 5. Znajomość i umiejętność praktycznego zastosowania ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości ,ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, rozporządzenia w sprawie szczególnych  zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających  siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, ustawy o podatku od towarów i usług,
 6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych (Word, Excel) oraz finansowo-księgowych.
b. Wymagania dodatkowe:
Wymagania dodatkowe:
1)   samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją,
2)   umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista,
3)   odporność na stres,
4)   znajomość: Ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.
5)   doświadczenie zawodowe w księgowości w placówkach oświatowych,
6)   znajomość programu księgowość budżetowa.
7) predyspozycje osobowościowe  j/w.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań pracownika ds. realizacji zadań głównego księgowego jednostek obsługiwanych  należy w szczególności:
 1. Prowadzenie rachunkowości wszystkich jednostek oświatowych oraz Klubu Dziecięcego, w tym:
 1. dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywanie kontroli
- formalno – rachunkowej dowodów księgowych
- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych.
 1. Sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych.
 2. Opracowywanie projektów planów rzeczowych i finansowych odrębnie dla każdej jednostki oraz zbiorczo.
 3. Prowadzenie ewidencji stanu majątkowego jednostek, dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, przeszacowań oraz sprawozdawczości w tym zakresie.
 4. Wystawianie faktur, not księgowych oraz sporządzanie cząstkowej deklaracji VAT – 7
 5. Rozliczanie magazynów oraz intendentek.
 6. Udzielanie instruktażu dyrektorom jednostek w zakresie prawidłowego gospodarowania środkami objętymi planami finansowymi jak również rzeczowym majątkiem trwałym i obrotowym.
 7. Nadzór nad gospodarką finansową i majątkową jednostek.
 8. Nadzór nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek ZUS i innych potrąceń oraz terminowość ich przekazywania.
 9. Analiza wyników ekonomicznych (realizacji planów finansowych) jednostek.
 10. Zastępstwo w wykonywaniu obowiązków na stanowisku inspektora ds. księgowości budżetowej [2].
Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza i Skarbnika Gminy

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na pełny etat
 2. Praca w budynku Urzędu Miejskiego na drugim piętrze, stanowisko wyposażone
  w drukarkę zestaw komputerowy i odpowiednie oprogramowanie oraz pakietem Microsoft Office. W budynku brak jest windy.
 3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił
  co najmniej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
 1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany;
 2. list motywacyjny z podaniem adresu do korespondencji - własnoręcznie podpisany
 3. szczegółowo wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej
  się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany;
 4. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób biorących udział w rekrutacji (dostępna w ogłoszeniu w formie elektronicznej lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim);
 5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności;
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;                                                                                                       
 8. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-03-04 16:00:00
b. Sposób:
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko głównego księgowego jednostek obsługiwanychna adres:
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
66 – 010 Nowogród Bobrzański

lub dostarczyć osobiście do Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia  4 marca 2024 roku do godz. 16:00

VII. Informacje dodatkowe:

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane, o ile nie będą podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Złożone oferty można odebrać w terminie trzech miesięcy, po zakończonej procedurze naboru. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną po tym czasie protokolarnie zniszczone
 
Z osobami, które spełnią wymagania formalne przeprowadzona będzie rozmowa i/lub test kwalifikacyjny, o terminie których kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie,
na wskazane przez nich numery.  Informujemy, że Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim z siedzibą przy, ul. Słowackiego 11 jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym
w art. 22¹ kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Urzędu. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania konkursowego na każdym etapie naboru bez podania przyczyny. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia naboru, jeżeli kandydat nie spełnia oczekiwań pracodawcy.
W przypadku zaproszenia kandydata na rozmowę i/lub test kwalifikacyjny należy mieć przy sobie (do wglądu) oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie
i przebieg dotychczasowego wykształcenia, które zostały ujęte w kwestionariuszu osobowym.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowogród Bobrzański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego Paweł Mierzwiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-21 13:11:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Załoga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-21 13:13:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Załoga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-08 11:50:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
222 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony