Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 13

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 46745
Gmina Nowogród Bobrzański 49782
Informacje ogólne 30245
Strategie, plany, programy 11509
Ruchy ludności gminy 5682
Raport o stanie gminy 5986
Raport o stanie gminy za 2020 rok 2383
Raport o stanie gminy za 2021 rok 1216
Raport o stanie gminy za 2022 rok 921
Raport o stanie gminy za 2023 rok 64
Rada Miejska Nowogrodu Bobrzańskiego 7363
Informacje o sesjach Rady Miejskiej 6592
Informacje o terminach posiedzeń komisji Rady Miejskiej 3324
Informacje teleadresowe 1294
Skład osobowy Rady Miejskiej 1585
Uchwały Rady Miejskiej 1345
Komisje Rady Miejskiej 1180
Interpelacje, wnioski i pytania zgłaszane przez radnych 2197
Oświadczenia majątkowe radnych 1087
Petycje rozpatrywane przez Radę Miejską 1899
Konsultacje aktów prawa miejscowego 11771
Apele podjęte przez Radę Miejską 775
Jednostki organizacyjne 17
Oświata gminna 106011
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 21766
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 14768
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim 16335
Spółka komunalna 22262
Jednostki pomocnicze 8932
Sołectwa 107960
Budżet Gminy 20626
Informacje z wykonania budżetu 4158
2011 12557
2012 8906
2013 22914
2014 19124
2015 16269
2016 14060
2017 12396
2018 4624
2019 3745
2020 1793
2021 1883
2022 2042
2023 137
Informacja o stanie mienia komunalnego 28455
Uchwały Budżetowe 8096
na 2014 rok 8547
na 2013 rok 8105
na 2012 rok 6187
Budżet na 2015 rok 11291
Budżet na 2016 rok 4512
Budżet na 2017 rok 6622
Budżet na 2018 rok 3081
Budżet na 2019 rok 2054
Budżet na 2020 rok 1071
Budżet na 2021 rok 2103
Budżet na 2022 rok 1470
Budżet na 2023 rok 1401
Budżet na 2024 rok 639
Emisja Obligacji 9446
Sprawozdania Budżetowe 55839
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański 3093
2014 4591
2015 3948
2020 854
2021 783
2022 1102
Informacje o udzieleniu pomocy publicznej oraz ulg w opłatach podatkowych 1457
W 2015 roku 5078
W 2016 roku 4169
W 2017 roku 3358
W 2018 roku 1382
W 2019 roku 1576
W 2020 roku 1653
W 2021 roku 853
Sprawozdania finansowe 503
2019 1408
2020 1910
2021 1885
2022 1868
2023 42
Wieloletnia Prognoza Finansowa 363
2021 1927
2022 1685
2023 1287
2024 641
Oświata 3933
Podstawowa kwota dotacji 10055
Otwarte konkursy ofert 7274
Akty prawne 2255882
Uchwały Rady Miejskiej 2105489
Zarządzenia Burmistrza 2182359
Prowadzone rejestry i ewidencje 10273
Przeprowadzone kontrole 5007
2013 3306
Zbiory Aktów Prawnych 13908
Urząd Miejski 28
Regulamin organizacyjny 66810
Wykaz stanowisk 38947
Obwieszczenia 620359
Zawiadomienia 11382
Kierownictwo Urzędu 43047
Zabytki - zawiadomienia 439
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 18224
Wybory, referenda 29371
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r. 1367
Wybory samorządowe 2024 r. 11435
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2023 r. 4594
Referendum ogólnokrajowe 15 października 2023 r. 1064
Wybory Prezydenta RP 2020 11934
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 13 grudnia 2020 r. 3846
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 17 maja 2020 r. 1786
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 14 stycznia 2018 r. 23297
Wybory samorządowe 2018 r. 39282
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 19418
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2019 12079
Wybory ławników kadencja 2024-2027 1489
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027 1086
Przetargi i zamówienia publiczne 172939
Przetargi na zbycie nieruchomości 375398
Informacja o odwołaniu przetargów 7967
Przetargi na zbycie ruchomości 8889
Przetargi na dzierżawę 18555
Wykaz nieruchomości do dzierżawy 29868
Wykaz nieruchomości na sprzedaż 70074
Wykaz - Zamówienia Publiczne 40019
Zamówienia Publiczne 435532
Aktualne 254670
W toku 196923
Wyniki 226256
Archiwalne 222535
Wyniki innych postępowań 181136
Zamówienia do 130 000 zł 108482
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 16264
Otwarte konkursy ofert 1197
2024 677
2023 rok 7857
2022 7930
2021 rok 55488
2020 rok 14740
2019 rok 29861
2018 rok 38202
2017 35935
2016 54932
2015 42086
2014 32844
2013 49047
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 27512
Konsultacje społeczne programów współpracy 243
na 2016 10241
Na 2017 rok 4144
Na 2018 rok 3294
Na 2019 rok 2561
na 2020 rok 1594
Na 2021 rok 1424
Na 2022 rok 841
2022 213
Na 2023 rok 786
Na 2024 rok 245
Sprawozdania z realizacji programów 12553
Nabory na wolne stanowiska pracy 165254
formularze 3100
Oświadczenia majątkowe 723918
Ochrona Środowiska 140803
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 1086
Rejestr informacji o środowisku 3140
Rejestr działalności regulowanych 28060
Decyzje środowiskowe 64471
Postanowienia, wezwania 52788
Usuwanie azbestu 3003
Oceny i stwierdzenia przydatności wody do spożycia 857
Spółka Wodno Ściekowa 21877
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 6171
Ujęcia indywidualne 3613
Analiza gospodarki odpadami 3001
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 3596
Taryfy 693
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim 2555
Spółka Wodno Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański 3712
Wykaz danych o środowisku - ekoportal 15506
Jak załatwić sprawę - Poradnik interesanta 79
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 3059
Dowody osobiste, meldunki 23624
Dowozy dzieci/uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych 1567
Stypendia i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe 1858
Ochrona środowiska gospodarka wodna 10057
Sprzedaż nieruchomości, gospodarka nieruchomościami 12384
Urząd Stanu Cywilnego 14499
Wynajem mieszkań komunalnych 17305
Rewitalizacja – zaświadczenia 1412
Sprawy petentów 3429
Rejestr Umów 157945
Rejestry i Ewidencje 14270
Rejest Instytucji Kultury 8848
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 11208
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 3486
Rejestr Żłobków i klubów dziecięcych 2391
Ewidencja Kąpielisk 5221
Rejestr jednostek posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 3987
Ewidencja Cmentarzy 3602
Powszechny Spis Rolny 2020 5261
Spis Powszechny 2021 5164
Wykazy 24774
Wykaz osób zwolnionych od podatku 11291
Wykaz szlaków turystycznych 4877
Wykaz decyzji - tereny zalewowe 1818
Wykaz Koordynatorów do spraw dostępności 1170
Petycje 28475
Petycje rozpatrywane przez Radę Miejską 1200
Petycje rozpatrywane przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego 3450
Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach 2287
Konsultacje Społeczne 26749
Konsultacje aktów prawa miejscowego 1256
Konsultacje Społeczne - Leśnictwo i Łowiectwo 268
Zgromadzenia 2956
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 7502
Zagospodarowanie przestrzenne 3611
Dane Przestrzenne 6063
Gminny portal mapowy 0
Zbiory danych APP 1098
Ochrona Danych Osobowych 8874
Klauzule informacyjne 39848
Realizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 666
Realizacja ustawy o dodatku węglowym oraz wsparcia odbiorców ciepła i energii elektrycznej 944
Deklaracja Dostępności 4838

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Cyberbezpieczeństwo 2509
Redakcja biuletynu 9210
Rejestr zmian 2580477
Mapa serwisu 8516
Statystyki 8274
Archiwum BIP 0
Kontakt 237877