Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 8

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 44465
Gmina Nowogród Bobrzański 47610
Informacje ogólne 29106
Strategie, plany, programy 11159
Ruchy ludności gminy 5176
Raport o stanie gminy 5194
Raport o stanie gminy za 2020 rok 1889
Raport o stanie gminy za 2021 rok 932
Raport o stanie gminy za 2022 rok 670
Rada Miejska Nowogrodu Bobrzańskiego 5787
Informacje o sesjach Rady Miejskiej 4583
Informacje o terminach posiedzeń komisji Rady Miejskiej 2503
Informacje teleadresowe 960
Skład osobowy Rady Miejskiej 1139
Uchwały Rady Miejskiej 1063
Komisje Rady Miejskiej 886
Interpelacje, wnioski i pytania zgłaszane przez radnych 1568
Oświadczenia majątkowe radnych 821
Petycje rozpatrywane przez Radę Miejską 1388
Konsultacje aktów prawa miejscowego 8622
Apele podjęte przez Radę Miejską 519
Jednostki organizacyjne 17
Oświata gminna 101815
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 20864
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 14069
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim 15419
Spółka komunalna 21608
Jednostki pomocnicze 8494
Sołectwa 102563
Budżet Gminy 19719
Informacje z wykonania budżetu 3956
2011 12074
2012 8631
2013 21795
2014 18211
2015 15185
2016 13042
2017 11417
2018 4158
2019 3229
2020 1423
2021 1440
2022 1405
Informacja o stanie mienia komunalnego 27039
Uchwały Budżetowe 7727
na 2014 rok 8161
na 2013 rok 7873
na 2012 rok 5984
Budżet na 2015 rok 10738
Budżet na 2016 rok 4248
Budżet na 2017 rok 6219
Budżet na 2018 rok 2877
Budżet na 2019 rok 1847
Budżet na 2020 rok 887
Budżet na 2021 rok 1694
Budżet na 2022 rok 1128
Budżet na 2023 rok 1014
Budżet na 2024 rok 265
Emisja Obligacji 9151
Sprawozdania Budżetowe 50424
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański 2982
2014 4365
2015 3722
2020 676
2021 607
2022 768
Informacje o udzieleniu pomocy publicznej oraz ulg w opłatach podatkowych 1360
W 2015 roku 4754
W 2016 roku 3865
W 2017 roku 3031
W 2018 roku 1067
W 2019 roku 1198
W 2020 roku 1280
W 2021 roku 634
Sprawozdania finansowe 374
2019 1132
2020 1509
2021 1397
2022 1313
Wieloletnia Prognoza Finansowa 283
2021 1535
2022 1293
2023 927
2024 237
Oświata 3474
Podstawowa kwota dotacji 8022
Otwarte konkursy ofert 6138
Akty prawne 2067082
Uchwały Rady Miejskiej 1933900
Zarządzenia Burmistrza 1984235
Prowadzone rejestry i ewidencje 9991
Przeprowadzone kontrole 4878
2013 3189
Zbiory Aktów Prawnych 12880
Urząd Miejski 28
Regulamin organizacyjny 63189
Wykaz stanowisk 36668
Obwieszczenia 535092
Zawiadomienia 9932
Kierownictwo Urzędu 41342
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 17523
Wybory, referenda 27104
Wybory samorządowe 2024 r. 499
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2023 r. 3266
Referendum ogólnokrajowe 15 października 2023 r. 728
Wybory Prezydenta RP 2020 9271
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 13 grudnia 2020 r. 2807
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 17 maja 2020 r. 1396
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 14 stycznia 2018 r. 21100
Wybory samorządowe 2018 r. 36094
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 16957
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2019 10398
Wybory ławników kadencja 2024-2027 1052
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027 510
Przetargi i zamówienia publiczne 162961
Przetargi na zbycie nieruchomości 350900
Informacja o odwołaniu przetargów 7052
Przetargi na zbycie ruchomości 7462
Przetargi na dzierżawę 17368
Wykaz nieruchomości do dzierżawy 27769
Wykaz nieruchomości na sprzedaż 62670
Wykaz - Zamówienia Publiczne 35956
Zamówienia Publiczne 400556
Aktualne 229681
W toku 175304
Wyniki 204511
Archiwalne 197301
Wyniki innych postępowań 161589
Zamówienia do 130 000 zł 104769
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 15464
Otwarte konkursy ofert 1192
2024 100
2023 rok 5130
2022 5902
2021 rok 52100
2020 rok 13410
2019 rok 27611
2018 rok 36630
2017 34357
2016 52667
2015 41080
2014 31636
2013 47606
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 26109
Konsultacje społeczne programów współpracy 151
na 2016 9774
Na 2017 rok 3901
Na 2018 rok 3053
Na 2019 rok 2299
na 2020 rok 1336
Na 2021 rok 1122
Na 2022 rok 644
2022 159
Na 2023 rok 587
Na 2024 rok 170
Sprawozdania z realizacji programów 11666
Nabory na wolne stanowiska pracy 140296
formularze 2802
Oświadczenia majątkowe 679899
Ochrona Środowiska 132951
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 859
Rejestr informacji o środowisku 3054
Rejestr działalności regulowanych 26294
Decyzje środowiskowe 61843
Postanowienia, wezwania 48835
Usuwanie azbestu 2394
Oceny i stwierdzenia przydatności wody do spożycia 776
Spółka Wodno Ściekowa 17225
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 4989
Ujęcia indywidualne 2780
Analiza gospodarki odpadami 2285
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 3262
Taryfy 614
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim 2325
Spółka Wodno Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański 3341
Wykaz danych o środowisku - ekoportal 14800
Jak załatwić sprawę - Poradnik interesanta 79
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 2499
Dowody osobiste, meldunki 22549
Dowozy dzieci/uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych 1226
Stypendia i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe 1573
Ochrona środowiska gospodarka wodna 9763
Sprzedaż nieruchomości, gospodarka nieruchomościami 12025
Urząd Stanu Cywilnego 14104
Wynajem mieszkań komunalnych 16629
Rewitalizacja – zaświadczenia 1037
Sprawy petentów 3055
Rejestr Umów 115073
Rejestry i Ewidencje 13678
Rejest Instytucji Kultury 8261
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 10538
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 3148
Rejestr Żłobków i klubów dziecięcych 2189
Ewidencja Kąpielisk 4287
Rejestr jednostek posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 3097
Ewidencja Cmentarzy 2964
Powszechny Spis Rolny 2020 4416
Spis Powszechny 2021 4380
Wykazy 24068
Wykaz osób zwolnionych od podatku 9989
Wykaz szlaków turystycznych 4431
Wykaz decyzji - tereny zalewowe 1594
Wykaz Koordynatorów do spraw dostępności 934
Petycje 24950
Petycje rozpatrywane przez Radę Miejską 935
Petycje rozpatrywane przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego 2464
Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach 1821
Konsultacje Społeczne 23190
Konsultacje aktów prawa miejscowego 926
Konsultacje Społeczne - Leśnictwo i Łowiectwo 214
Zgromadzenia 2275
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 6704
Zagospodarowanie przestrzenne 3098
Dane Przestrzenne 4045
Gminny portal mapowy 0
Zbiory danych APP 802
Ochrona Danych Osobowych 8136
Klauzule informacyjne 33352
Realizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 465
Realizacja ustawy o dodatku węglowym oraz wsparcia odbiorców ciepła i energii elektrycznej 651
Deklaracja Dostępności 3955

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Cyberbezpieczeństwo 1899
Redakcja biuletynu 8851
Rejestr zmian 2417070
Mapa serwisu 8171
Statystyki 7941
Archiwum BIP 0
Kontakt 224980