ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 661
Data podjęcia
2013-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Sposobu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Nowogród Bobrzański za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły
Nr aktu prawnego
XLIII/270/13
Status
Obowiązujący
Lp: 662
Data podjęcia
2013-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XLIII/269/13
Status
Obowiązujący
Lp: 663
Data podjęcia
2013-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XLIII/268/13
Status
Obowiązujący
Lp: 664
Data podjęcia
2013-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XLIII/267/13
Status
Obowiązujący
Lp: 665
Data podjęcia
2013-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogród Bobrzański oraz planów miejscowych
Nr aktu prawnego
XLIII/266/13
Status
Obowiązujący
Lp: 666
Data podjęcia
2013-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmian uchwalonej uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2013 r.
Nr aktu prawnego
XLIII/265/13
Status
Obowiązujący
Lp: 667
Data podjęcia
2013-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Nowogród Bobrzański obejmujący obszar w rejonie ulicy Piaskowej i ulicy Winiary
Nr aktu prawnego
XLII/264/13
Status
Obowiązujący
Lp: 668
Data podjęcia
2013-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XLII/263/13
Status
Obowiązujący
Lp: 669
Data podjęcia
2013-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmian uchwalonej uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XLII/262/13
Status
Obowiązujący
Lp: 670
Data podjęcia
2013-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy
Nr aktu prawnego
XLII/261/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji