ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Nr XXXVI/250/06 Uchwała Nr XXXVI/250/06

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-15 21:22:10 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Nr XXXVI/250/06
Uchwała Nr XXXVI/250/06
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie: nadania Statutu Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowogrodzie Bobrzańskim
 
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 8 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 11 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), nadaje się:
STATUT
Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowogrodzie Bobrzańskim
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1.1. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim zwana dalej biblioteką utworzona na podstawie uchwały Nr XXXVI/249/06 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 stycznia 2006 r. działa w oparciu o :
1/ ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),
2/ ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
3/ ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
4/ ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
5/ niniejszy statut
6/ inne przepisy prawne.
2.      Ilekroć w statucie jest mowa o :
    - Bibliotece – należy przez to rozumieć Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną
    - Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Nowogród Bobrzański.
§ 2. 1.  Biblioteka jest samorządową instytucją kultury.
2.    Organizatorem Biblioteki jest  Gmina Nowogród Bobrzański.
§ 3. 1.  Biblioteka posiada osobowość prawną, którą uzyskuje z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury.
2.   Gmina jako organizator prowadzi rejestr instytucji kultury.
§ 4. 1.  Biblioteka prowadzi działalność na terenie miasta i gminy Nowogród Bobrzański.
2.    Biblioteka ma siedzibę w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Pocztowej 7.
§ 5. 1.   Biblioteka używa pieczęci o następującej treści:
    1/ podłużnej Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Pocztowa 7, 66-010 Nowogród Bobrzański,
     2/ okrągłej z napisem w otoku Biblioteka Publiczna Gminy Nowogród Bobrzański z  wizerunkiem herbu Miasta Nowogród Bobrzański w środku.
2.  Biblioteka może posługiwać się graficznym znakiem firmowym zatwierdzonym przez dyrektora.
Rozdział II
Cele i zadania biblioteki 
§ 6. 1.  Celem Biblioteki jest w szczególności:
    1/ rozwijanie, zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i  informacyjnych,
    2/    upowszechnianie wiedzy, kultury,
    3/ zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańcom Gminy Nowogród Bobrzański,
     4/  stwarzanie dogodnych warunków dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji,
     5/  dbanie o sprawne funkcjonowanie Biblioteki, jej filii i oddziałów.
2.     Realizacja celów Biblioteki, o jakich mowa w ust. 1 jest ogólnie dostępna i  bezpłatna.
3.    Biblioteka może pobierać opłaty za usługi określone ustawą o bibliotekach na zasadach i warunkach określonych przez dyrektora w regulaminie korzystania z biblioteki.
4.    Wysokość opłat nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.
§7. 1. Głównym zadaniem Biblioteki jest udostępnianie, gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.
2.  Do zadań Biblioteki należy w szczególności:
     1/ gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych,
     2/ przygotowywanie księgozbiorów do udostępnienia,
    3/ udostępnienie zbiorów czytelnikom na miejscu i na zewnątrz,
    4/ prowadzenie służby informacyjno-bibliograficznej oraz popularyzacja książek i  czytelnictwa,
     5/ fachowy nadzór nad siecią filii bibliotecznych,
    6/ współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i  rozpowszechniania informacji bibliograficznych oraz w dokształcaniu zawodowym pracowników biblioteki,
7/  doskonalenie metod i form pracy w bibliotece,
8/ współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami oświatowo – wychowawczymi, upowszechniania kultury oraz organizacjami społecznymi i pozarządowymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
Rozdział III
Organy Biblioteki i jej organizacja
§ 8. 1. Biblioteką kieruje dyrektor, jako organ zarządzający, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektora biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego w trybie określonym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz aktach  wykonawczych.
3.   Do zadań dyrektora należy realizacja celów i zadań biblioteki, a zwłaszcza:
    1/ ustalenie głównych kierunków działalności,
    2/ kierowanie bieżącą działalnością,
    3/ dysponowanie środkami określonymi w planie działalności i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
    4/ zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
    5/ ustalanie zasad i warunków korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz innych usług biblioteki.
4.   W bibliotece zatrudnia się:
     1/ pracowników służby bibliotecznej zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi, określonymi odrębnymi przepisami,
      2/ pracowników administracyjnych oraz obsługi.
5.  W bibliotece mogą być zatrudnieniu inni pracownicy w zależności od potrzeb wynikających z zadań i działalności biblioteki.
6. Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora. 
§ 9. 1. Organizacja biblioteki:
     1/ Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim - siedziba główna – Nowogród  Bobrzański ul. Pocztowa 7
      2/  a) oddział dla dorosłych (wypożyczalnia, czytelnia), ul. Kościuszki 42
           b) oddział dla dzieci (wypożyczalnia, czytelnia), ul. Kościuszki 42
     3/ filia biblioteczna zlokalizowana w miejscowości – Niwiska
2.   Zakresem działania filii bibliotecznej jest:
    1/  upowszechnianie czytelnictwa,
    2/  prowadzenie wypożyczalni i czytelni,
    3/  prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej.
§ 10.  Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze w zakresie zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach.
Rozdział IV
Sposób gospodarowania środkami finansowymi źródła finansowania
§ 11. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę, w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
§ 12. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest coroczny plan działalności zatwierdzony przez dyrektora uwzględniający wysokość rocznej dotacji organizatora.
§ 13.  Źródła finansowania działalności Biblioteki:
1/ dotacje organizatora,
2/ wpływy z prowadzonej działalności, w tym z opłat za usługi, ze sprzedaży majątku ruchomego, z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
3/ darowizn, spadków, zapisów,
4//innych dozwolonych prawem źródeł.
§ 14.  Biblioteka posiada odrębny rachunek bankowy.
§ 15.  Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
§ 16. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Rozdział V
Postanowienie końcowe
§ 17. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
§ 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 19.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim. 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowogród Bobrzański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wanda Kwas
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wanda Kwas
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-15 21:22:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-15 21:22:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zasilenie Danymi
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-15 19:22:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2076 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony