ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż nieruchomości, gospodarka nieruchomościami

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXIII/168/04

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-15 16:31:41 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Uchwała Nr XXIII/168/04
Uchwała Nr XXIII/168/04
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 18 listopada 2004 r.
w sprawie: zasad sprzedaży nieruchomości komunalnych Gminy Nowogród Bobrzański
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. tekst jednolity z póź. zm.) w związku z art. 140 i art. 231 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z 1964r. z póź. zm.), art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 3, art. 70 ust. 4, art. 73 ust. 4, art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000r., tekst jednolity z póź. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1
1.      Nieruchomości niezabudowane mogą być oddane w użytkowanie wieczyste lub sprzedane przy zachowaniu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
2.      Przy oddaniu gruntów w użytkowanie wieczyste, pierwsza opłata roczna wynosi:
a/ grunt pod budownictwo mieszkaniowe  20% ceny gruntu
      b/ grunt pod budownictwo inne                   25% ceny gruntu
3.      Pozostałe opłaty roczne wynoszą:
a/ grunt pod budownictwo mieszkaniowe  1% ceny gruntu
b/ grunt pod budownictwo inne                   3% ceny gruntu
c/ grunt pod garaże                                       3% ceny gruntu
4.      Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego może sprzedać grunt w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta na okres nie mniejszy jak 10 lat, a grunt został zabudowany za zgodą wydzierżawiającego na podstawie zezwolenia na budowę.
§ 2
W budynkach, w których wyodrębniono samodzielne lokale ich najemcom i dzierżawcom przysługuje pierwszeństwo w nabyciu:
1.      Lokali mieszkalnych – bez względu na termin zawarcia umowy najmu – dzierżawy.
2.      Pozostali lokatorzy:
a/ bez względu na termin zawarcia umowy najmu – dzierżawy, jeśli  na nieruchomość sprzedano wszystkie lokale mieszkalne lub użytkowe,
b/ nabywca wynajmował lokal co najmniej 5 lat.
§ 3
1.      Lokal wraz z udziałem w gruncie nabywany przez najemcę może być sprzedany za gotówkę lub należność może być rozłożona na raty.
2.      W przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie na raty, pierwsza rata nie może być niższa jak 10% ich wartości, zaś niezapłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu wskaźnika stopy redyskonta weksli ustalonej przez Narodowy Bank Polski.
3.      Pozostałe lokale wraz z udziałem w gruncie mogą być sprzedane na raty na okres 2 lat, przy czym I wpłata nie może być mniejsza niż 25% ich wartości. Pozostała należność płatna będzie w okresach kwartalnych.
4.      Należne odsetki od należności wymienionych w ust. 2 i 3 oblicza się w sposób następujący:
N x L x (0,2 x SR)
KO = -----------------------------------
365
gdzie:
KO – kwota odsetek
N – należność do zapłaty
L – liczba dni od ostatniej zmiany salda, do dnia wpłaty kolejnej raty
SR – stopa redyskonta weksli w %
5.      W przypadku nie dotrzymania umownych terminów płatności będą naliczane odsetki ustawowe od niezapłaconej raty, za liczbę dni opóźnienia.
§ 4
Przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie w trybie bezprzetargowym mają zastosowanie następujące bonifikaty:
·        95% ceny sprzedaży, gdy najemca wnosi zapłatę za lokal mieszkalny wraz z  udziałem w gruncie w całości,
·        85% ceny sprzedaży, gdy najemca wnosi zapłatę za lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie w terminie do dwóch lat licząc od daty zawarcia aktu notarialnego.
§ 5
Koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży (wycena nieruchomości, dokumentacja geodezyjna i koszty przepisu notarialnego) pokrywa nabywca.
§ 6
Traci moc uchwała Nr XXVI/185/2002 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 marca 2002r., w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości komunalnych Gminy Nowogród Bobrzański.
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowogród Bobrzański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wanda Kwas
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wanda Kwas
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-15 16:31:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-15 16:31:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-15 16:31:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2230 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony