ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rewitalizacja – zaświadczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Procedura składania wniosku o zaświadczenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rada Miejska Nowogrodu Bobrzańskiego w dniu 17 listopada 2022 r. podjęła uchwałę nr LX/534/2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Nowogród Bobrzański, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. W/w Uchwała weszła w życie 1 stycznia 2023 r. (http://dzienniki.luw.pl/legalact/2022/2351/).
Rada Miejska Nowogrodu Bobrzańskiego nie podjęła uchwały na podstawie art. 25 ww. ustawy w sprawie ustanowienia na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 
Załącznikiem do uchwały jest mapa, gdzie można sprawdzić, czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji.
W przypadku konieczności otrzymania zaświadczenia potwierdzającego fakt:
- czy nieruchomość położona jest na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji,
- czy nieruchomość położona jest na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
- czy gmina ma prawo pierwokupu nieruchomości położonej na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji
należy złożyć stosowny wniosek zgodnie z poniższą procedurą (należy dokładnie ustalić z Notariuszem/Pośrednikiem nieruchomości jakiego typu zaświadczenie potrzebuje do akt sprawy. Każde kolejne zapytanie dotyczące wydanego zaświadczenia jest procedowane od nowa, tj. wymagany jest nowy wniosek o wydanie zaświadczenia o nowej treści).
 
Miejsce złożenia dokumentów:
 • za pośrednictwem platformy ePUAP (http://www.epuap.gov.pl),
  Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /UM_NB/SkrytkaESP 
  Formularz elektroniczny Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim można wyszukać na stronie internetowej ePUAP:
  • w katalogu spraw ogólnych należy wybrać Pisma do urzędu a następnie wyszukać Pismo ogólne do podmiotu publicznego
  • po wskazaniu Załatw sprawę, wyszukanie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim następuje poprzez wpisanie w polu Wybierz urząd Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
 • w formie elektronicznej na adres: (tylko w przypadku zaznaczenia we wniosku w pkt F odbioru osobistego i dostarczenia oryginalnego wniosku przy odbiorze zaświadczenia),
 • osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
  Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
  ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański
Miejsce odbioru Zaświadczenia
Parter budynku Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11 (Biuro podawcze) - po uprzedniej informacji telefonicznej lub e-mailowej o możliwości odbioru gotowego zaświadczenia. 
Zaświadczenia wydawane są w dni robocze w poniedziałki w godz. 8:00-15:45 oraz w dniach wtorek-piątek w godzinach 7:00-14:45.
Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Osoba fizyczna, osoba prawna posiadająca interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
Godziny przyjmowania klientów sprawie wydawania zaświadczeń:
w dni robocze w poniedziałki w godz. 8:15-15:45 oraz w dniach wtorek-piątek w godzinach 7:17-14:45.
Opłaty:
 • Opłata skarbowa za wydanie każdej sztuki Zaświadczenia – 17 zł;
 • W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł
  (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Opłatę skarbową należną Gminie Nowogród Bobrzański można wpłacać:
 • w kasie organu lub
 • na konto - BS Żagań o/Nowogród Bobrzański 43 9657 0007 0020 0200 0693 0003;
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją, jakiej dotyczy sprawy. Zwolnienie z opłaty skarbowej określa art. 7, natomiast wyłączenie z opłaty skarbowej reguluje art. 2, ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
UWAGA - zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami Pośrednicy w obrocie nieruchomościami nie są upoważnieni do występowania jako Pełnomocnicy ws. dotyczących przedmiotowego zaświadczenia.
Opłata skarbowa (za wydanie Zaświadczenia) podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek na podstawie, którego organ podatkowy wzywa organ, który nie dokonał czynności urzędowej lub nie wydał wnioskowanego dokumentu do przekazania tego wniosku lub zgłoszenia albo poświadczonych kopii wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej lub adnotacją o uiszczeniu opłaty w przypadku kiedy dowód zapłaty został zwrócony.
Z wnioskiem o zwrot opłaty skarbowej winien zwrócić się podatnik (wnioskodawca, inwestor), a także pełnomocnik działający w jego imieniu jednakże zwrot opłaty skarbowej nastąpi na rzecz podatnika.
Zwrot opłaty skarbowej może zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany we wniosku, gotówką w kasie organu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres, przy czym zgodnie z przepisami kwota zwrotu pomniejszana jest o koszty opłaty pocztowej (koszty porto).
Termin i sposób załatwienia sprawy: 
 • jeżeli wniosek jest złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP, zaświadczenie jest wysyłane również poprzez ePUAP,
 • jeżeli wniosek jest złożony w formie papierowej (w Biurze Podawczym lub listownie) – przesyłany jest w wersji papierowej na adres do korespondencji oraz na wyraźną prośbę w formie elektronicznej w postaci zaszyfrowanego pliku na podany adres email lub odbierany jest osobiście.
Na wnioskach należy umieszczać wszelkie dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail) oraz informację o preferowanej formie dostarczenia dokumentu, w celu bieżącej i sprawnej obsługi wydawanych zaświadczeń. Nr telefonu i/lub adres e-mail jest koniczny w przypadku odbioru zaświadczenia osobiście w siedzibie organu (w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim)
Zaświadczenie jest wydawane na pisemny wniosek osoby ubiegającej o wydanie zaświadczenia, bez zbędnej zwłoki, w terminie do 7 dni od dnia złożenia kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku.
Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, służy zażalenie.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacj;
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
 • Uchwała nr LX/534/2022 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Nowogród Bobrzański https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwNowogrodzieBobrzanskim/document/894330/Uchwa%C5%82a-LX_534_2022
Wymagane wnioski i dokumenty:
 1. Wniosek Strony o wydanie zaświadczenia (formularz wniosku do pobrania), złożenie wniosku według załączonego wzoru nie jest obowiązkowe, powinien jednak zawierać elementy niezbędne do wystawienia zaświadczenia;
 2. Oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 k.p.a. odpis pełnomocnictwa obejmującego umocowanie do reprezentowania wnioskodawcy przed organami administracji publicznej w sprawach administracyjnych – w przypadku reprezentowania przez Pełnomocnika;
 3. Dowód uiszczenia opłaty od udzielonego Pełnomocnictwa lub prokury;
 4. Dowód uiszczenia opłaty od dokonania czynności urzędowej tj. wydania Zaświadczenia.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowogród Bobrzański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-16 11:16:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-16 11:31:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-16 12:21:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
463 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »