ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Prowadzone rejestry i ewidencje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ewidencje i rejestry

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Rejestr uchwał Rady Miejskiej
Rejestr prowadzony według instrukcji kancelaryjnej ( Dz. U. Nr 112 poz.1319 z 31 grudnia 1999r. z póź. zmianami) jest jawny. Zainteresowani mieszkańcy Gminy mogą korzystać z niego według potrzeb w godzinach pracy urzędu, stosownie do zasad określonych w § 29 Statutu Gminy Nowogród Bobrzański ( Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 6 poz.112 z  6 II 2003 r.).
 
Rejestr wniosków i zapytań radnych
Rejestr prowadzony według instrukcji kancelaryjnej ( Dz.U.Nr 112 poz.1319 z 31 grudnia 1999 r. z póź.zm.) jest jawny. Zainteresowani mieszkańcy gminy mogą korzystać z niego według potrzeb, w godzinach pracy Urzędu, stosowanie do zasad określonych w § 29 Statutu Gminy Nowogród Bobrzański ( Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 6 poz.112 z 6 lutego 2003 r.).
 
Rejestr Zarządzeń Burmistrza
Rejestr prowadzony według instrukcji kancelaryjnej ( Dz.U. Nr 112 poz.1319 z 31 grudnia 1999 r. z póź.zmianami), jest jawny. Udostępniany jest według § 29 Statutu Gminy Nowogród Bobrzański ( Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 6 poz. 112 z 06 lutego 2003 r.) w godzinach pracy Urzędu.
 
Rejestr skarg i wniosków
Prowadzony jest według instrukcji kancelaryjnej (Dz.U.Nr 112 poz.1319 z 31 grudnia 1999 r. z póź.zm.) oraz art. 227 - 247 kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. Nr 9 poz. 26 z 1980 r.- tekst jednolity z póź. zmianami ). Udostępniany jest według § 29 Statutu Gminy Nowogród Bobrzański ( Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 6 poz. 112 z 6 lutego 2003r. ) z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w godzinach pracy Urzędu.
 
Stały rejestr wyborców
Udostępniany do wglądu w Urzędzie na pisemny wniosek zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w rejestrze. Udostępnienie rejestru wyborców polega na okazaniu indywidualnej karty osobowej mieszkańca, którego dotyczy wniosek, z jednoczesnym zasłonięciem danych osobowych mieszkańców nie podanych we wniosku lub na okazaniu w ten sam sposób karty dodatkowej rejestru wyborców i udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji. Sposób wniesienia reklamacji określa art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku - Ordynacja wyborcza do Sejmu R.P. i Senatu R.P. ( Dz. U.Nr 46, poz.499 z póź.zm.zmianami ). Udostępienie rejestru wyborców prowadzonego w formie elektronicznej, polega na okazaniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy w/w wniosek. Druk wniosku o udostępienie rejestru wyborców można pobrać u osoby prowadzącej rejestr.
 
Rejestry zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Rejestry prowadzone według sprzedaży detalicznej i sprzedaży w lokalach gastronomicznych ( art. 9 i 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - Dz.U.Nr 35 z 1982 r. poz. 230 z póź. zmianami ). Informacji z rejestru udziela się na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 z 2001 r. ), z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych.
 
Ewidencja ludności i dowody osobiste
Ewidencja prowadzona jest według art. 44a - 44f, udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych art. 44g - 44i ustawy z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz.U. Nr 87  poz. 960 z 2001 r. z póź.zmianami ) z zastosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych.osobowych.
 
Ewidencja zdarzeń stanu cywilnego
Prowadzona ewidencja urodzin, małżeństw, zgonów oraz realizacja innych obowiązków wynikających z niżej wymienionych ustaw:
- prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. Nr 36 poz. 180 z 1986 r. z póź.zmianami ),
- kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. Nr 9 poz. 59 z 1986 r.z póź. zmianami ),
- według zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, prowadzenia i kontroli ksiąg stanu cywilnego, ich przechowywania i zabezpieczania ( Dz.U. Nr 7 poz. 43 z 1987 r. z póź. zmianami). Udostępnianie danych następuje z zastosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych.
 
Ewidencja gruntów na terenie miasta i gminy
Ewidencja pod względem własności gruntów, budynków i lokali prowadzona na podstawie art. 24 ust. z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. Nr 110  poz. 837 z 2000 r. z póź. zmianami ). Prowadzona jest na podstawie porozumienia zawartego w dniu 19 marca 2001 r. pomiędzy Starostą Powiatu Zielonogórskiego i Burmistrzem Nowogrodu Bobrzańskiego. Bez prawa udostępniania ich osobom trzecim.
 
Ewidencja mienia komunalnego
Jest to tzw. gminny zasób nieruchomości, prowadzony według jednostek ewidencyjnych, obrębów i miejscowości, rodzaju nieruchomości i rodzaju użytkowania, na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 24 i 25 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. z póź. zmianami ). Udostępnianie danych z ewidencji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. Nr 112  poz. 1198 z 2001 r. ), z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 
Ewidencja zobowiązań podatkowych
Ewidencja wynikająca z obowiązku podatkowego zobowiązującego podatnika do zapłacenia na rzecz gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu, określonych w przepisach prawa podatkowego. Organem podatkowym jest burmistrz. Ewidencję prowadzi się na podstawie art. 5 i 13 ustawy - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 197 poz. 926 z 1997 r. z póź. zmianami ). Indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz w innych dokumentach składanych przez: podatników, płatników lub inkasentów, objęte są tajemnicą skarbową ( art. 293 w/w ustawy ). Akta spraw podatkowych organ podatkowy udostępnia według art. 298 i 299 w/w ustawy.
 
Ewidencja działalności gospodarczej
Do dnia 31 grudnia 2003 r. podjęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, w tym również wykonujące działalność gospodarczą na podstawie koncesji i zezwoleń, wymaga zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Burmistrz jest organem ewidencyjnym, dokonuje wpisu do ewidencji działalności poprzez upoważnioną osobę. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna. Prowadzi się ją według ustawy - Prawo o działalności gospodarczej ( Dz.U. Nr 101 poz. 1078 z 2000 r. z póź. zmianami ).  Informacji udziela się na podstawie pisemnych wniosków.
 
Ewidencja archiwalna
Archiwum Urzędu Miejskiego, prowadzone jest jako archiwum zakładowe, na podstawie ustawy - O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. Nr 38 poz.173 z 1983 r. z póź.zmianami ). Ewidencja dostępniana jest stosownie do potrzeb petentów, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z 2001 r.), z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Chcąc uzyskać dane należy pobrać i wypełnić kartę udostępniania akt, która znajduje się u osoby odpowiedzialnej za archiwum.
 
Zbiór aktów prawa miejscowego
Uchwały Rady Miejskiej ogłaszane są w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, prowadzonym według art.28 ust.2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. Nr 62, poz. 718 z 2000 r.). Udostępniany jest na wniosek zainteresowanego zgodnie z § 29 Statutu Gminy Nowogród Bobrzański ( Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 6 poz. 112 z  06 lutego 2003 r.)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowogród Bobrzański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wanda Kwas
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wanda Kwas
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-15 17:53:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-15 17:53:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-15 17:53:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6441 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »