ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

informacje ogólne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Podstawy prawne działania samorządu

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-15 18:12:00 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

1/ Rozdział VII Konstytucji RP
2/ Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
3/ Ustawy szczególne, z których wynikają zadania gminy

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrz. Nr V/26/03 z dnia 30 stycznia 2003 r.
zmiana statutu wprowadzona uchwałą nr XXXVI/254/06 z dn.26.01.06 r.

STATUT GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

Rozdział I    POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.  Statut określa:
1/ ustrój Gminy „miejsko-wiejskiej” Nowogród Bobrzański,
2/ zasady tworzenia, łączenia, podziału, znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych  jednostek w pracach Rady Gminy,
3/ organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim, jej komisji oraz Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego,
4/ zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji, Urzędu oraz sposobu korzystania z nich.

§ 2.   Użyte w niniejszym statucie pojęcia i zwroty oznaczają:
    Gmina - Gmina Nowogród Bobrzański
    Rada - Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim
    Przewodniczący Rady - Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
    Burmistrz - Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
    Zastępca Burmistrza - Zastępca Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
    Skarbnik - Skarbni Gminy Nowogród Bobrzański
    Sekretarz - Sekretarz Gminy Nowogród Bobrzański
    Urząd - Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
Rozdział II  GMINA
§ 3. 1. Gmina Nowogród Bobrzański jest jednostką samorządu gminnego powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby stale zamieszkujące na obszarze gminy Nowogród Bobrzański z mocy ustawy o samorządzie gminnym stanowią wspólnotę samorządową.
3. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
4. Gmina posiada osobowość prawną.
5. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.

§ 4. 1. Gmina Nowogród Bobrzański położona jest w województwie lubuskim obejmuje obszar 259 km2
2. Granice terytorialne Gminy Nowogród Bobrzański określa mapa w skali 1:100.000, stanowiąca załącznik nr 1 statutu.
3. W skład gminy wchodzą:
miasto - Nowogród Bobrzański,
- wsie: 1) Białowice, 2) Bogaczów, 3) Cieszów, 4) Dobroszów Mały, 5) Dobroszów Wielki, 6) Drągowina,
7) Kaczenice, 8) Kamionka, 9) Klępina, 10) Kotowice, 11) Krzywa, 12) Łagoda, 13) Niwiska,14) Pierzwin,
15) Podgórzyce, 16)Przybymierz, 17) Skibice,18) Sobolice, 19) Sterków, 20) Turów, 21) Urzuty, 22) Wysoka,
- przysiółki: 1) Krzewiny, 2) Pajęczno, 3) Popowice,
- osada: 1) Krzywaniec,
- kolonia: 1) Pielice
 
§ 5.1. Herbem Gminy Nowogród Bobrzański jest: znajdujący się na czerwonym polu tarczy herbowej – kolisty, zamknięty srebrno-biały mur obronny z otwartą bramą, za którym widnieje srebrna budowla sakralna z niebieskim dachem trzech wież.
2. Herb Gminy Nowogród Bobrzański został przedstawiony w załączniku nr 2
niniejszego statutu.

§ 6. Siedzibą Gminy Nowogród Bobrzański jest miasto Nowogród Bobrzański.

Rozdział III.   ZADANIA GMINY
 
§ 7.  Gmina realizuje zadania określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym.
 
§ 8.  Zadania gminy realizowane są przy pomocy:
1) Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim.
2) Niżej wyszczególnionych gminnych jednostek organizacyjnych:
1/ Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim,
2/ Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim,
3/ Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego Nowogrodzie Bobrzańskim,
4/ Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wNowogrodzie Bobrzańskim,
5/ Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim,
6/ Szkoły Podstawowej w Bogaczowie,
7/ Szkoły Podstawowej w Niwiskach,
8/ Szkoły Podstawowej w Drągowinie
9/ Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim
 
3) Niżej wyszczególnionych jednostek pomocniczych
        1/ Sołectwo Bogaczów - obejmuje wieś Bogaczów
        2/ Sołectwo Białowice - obejmuje wieś Białowice
        3/ Sołectwo Cieszów - obejmuje wieś Cieszów
        4/ Sołectwo Dobroszów Mały - obejmuje wieś Dobroszów Mały
        5/ Sołectwo Dobroszów Wielki - obejmuje wieś Dobroszów Wielki i przysiółek Popowice
        6/ Sołectwo Drągowina - obejmuje wsie: Drągowina i Sobolice
        7/ Sołectwo Kaczenice - obejmuje wieś Kaczenice
        8/ Sołectwo Klępina    - obejmuje wieś Klępina
        9/ Sołectwo Kotowice - obejmuje wieś Kotowice
      10/ Sołectwo Krzewiny - obejmuje przysiółek Krzewiny
      11/ Sołectwo Krzywa - obejmuje wieś Krzywa i osadę Krzywaniec
      12/ Sołectwo Łagoda    - obejmuje wieś Łagoda
      13/ Sołectwo Niwiska  - obejmuje wieś Niwiska
      14/ Sołectwo Pierzwin  - obejmuje wsie Pierzwin i Kamionka i kolonię Pielice
      15/ Sołectwo Podgórzyce - obejmuje wsie Podgórzyce i Turów
      16/ Sołectwo Przybymierz - obejmuje wieś Przybymierz
      17/ Sołectwo Skibice - obejmuje wieś Skibice
      18/ Sołectwo Sterków - obejmuje wieś Sterków i przysiółek Pajęczno
      19/ Sołectwo Urzuty - obejmuje wieś Urzuty
      20/ Sołectwo Wysoka - obejmuje wieś Wysoka
4) Spółki Wodno-Ściekowej

Rozdział IV       WŁADZE GMINY

RADA GMINY    
                                                                                                                                                  
§ 9.1. Organem stanowiącym i kontrolnym wspólnoty samorządowej Gminy  Nowogród Bobrzański jest: Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim,
zwana dalej Radą.
2. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch zastępców.

§ 10. Zasady i tryb wyboru członków Rady określa ustawa – Ordynacja wyborcza do rad gmin.

§ 11. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez wybory i referendum lub za pośrednictwem organów gminy.

§ 12. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa odrębna ustawa.

§ 13. Szczegółowy zakres działania rady określa „Regulamin Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim”, stanowiący załącznik nr 3 do Statutu.

§ 14.  Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada powołuje stałe lub doraźne komisje.

§ 15. Rada powołuje następujące stałe komisje:
1/ Komisja Rewizyjna,
2/ Komisja ds. Planu, Budżetu, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji,
3/ Komisja ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego,
4/ Komisja ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego.

§ 16. Szczegółowy zakres działania komisji określa regulamin Rady.

§ 17. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa załącznik nr 4 do Statutu.

RADNY

§ 18. 1. W celu usprawnienia swojej pracy radni mogą tworzyć kluby, działające według następujących zasad:
1/ kluby łączą radnych o wspólnych celach działania,
2/ kluby powinny liczyć co najmniej 5 radnych,
3/ można należeć tylko do jednego klubu,
4/ powstanie klubu następuje z chwilą doręczenia Przewodniczącemu powiadomienia wraz z listą członków klubu i oświadczeniami o ich przystąpieniu do klubu,
5/ Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów,
6/ Przewodniczący klubu reprezentuje klub przed organami Gminy,
7/ działalność klubu nie może ograniczać uprawnień poszczególnych radnych zagwarantowanych w ustawach i w niniejszym statucie,
8/ kluby posiadają prawo do inicjatywy uchwałodawczej.
2. Wysokość diet dla radnych, Rada ustala odrębną uchwałą.

BURMISTRZ

§ 19.1. Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz.
2. Nawiązanie stosunku pracy z Burmistrzem, dokumentuje Przewodniczący Rady. W tym przypadku Przewodniczący pełni funkcje przewidziane w kodeksie pracy dla kierownika zakładu pracy.

SEKRETARZ

§ 20.1. Zwierzchnikami służbowymi Sekretarza Gminy są Burmistrz i jego Zastępca.
2. Sekretarz kieruje Urzędem Miejskim w imieniu Burmistrza w ustalonym zakresie.
3. Sekretarz prowadzi sprawy Gminy w zakresie ustalonym przez Burmistrza.

SKARBNIK

§ 21.1. Zwierzchnikiem Służbowym Skarbnika jest Burmistrz.
2. Skarbnik Gminy jest jednocześnie Głównym Księgowym Urzędu.

Rozdział V JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOŁECTWA

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada Miejska odrębnym statutem.

§ 22. Za wykonywanie czynności, związanych z pełnioną funkcją, sołtysowi przysługuje zryczałtowana dieta w wysokości określonej przez Radę.

§ 23. Rada Sołecka:
a. pracuje pod przewodnictwem sołtysa,
b. współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołeckich,
c. podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego sołectwa,
d. inicjuje działania społeczne użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców,
e. pełni rolę stałego komitetu czynów społecznych w ramach udzielonych upoważnień przez zebranie wiejskie.

§ 24. 1. Tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych dokonuje Rada w drodze uchwały.
2. Czynności wymienionych w ust. 1, dokonuje się na wniosek:
1/ Burmistrza,
2/ Rad Sołeckich - zainteresowanych dokonaniem zmian,
3/ mieszkańców miejscowości zainteresowanych dokonaniem zmian.
3. Wniosek w sprawie tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych winien uzyskać pozytywne stanowisko zebrania
wiejskiego.

§ 25. 1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą swą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
2. Budżet gminy obejmuje ogół dochodów gminy, realizowanych przez jednostki pomocnicze, jak i ogół wydatków dokonywanych samodzielnie
przez jednostki pomocnicze.
3. W ramach dochodów, o jakich mowa w ust. 2, jednostki pomocnicze gminy obowiązane są przestrzegać zasad gospodarki finansowej gminy,
obowiązujących jednostki budżetowe gminy.
4. Organ uchwałodawczy jednostki pomocniczej składa sprawozdanie z działalności finansowej jednostki Skarbnikowi Gminy, w okresach
półrocznych oraz na każdorazowe żądanie Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 26. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy oraz inne uprawnione podmioty i przekłada informację w tym zakresie Burmistrzowi.

§ 27. 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć bez prawa glosowania, w pracach Rady, a w szczególności:
1. brać udział w sesjach Rady i pracach komisji,
2. zgłaszać wnioski,
3. wykonywać określone zadania na podstawie uchwały Rady,
4. zabierać głos w sprawach porządku obrad sesji, treści merytorycznej projektów uchwał,
5. współuczestniczyć w inicjatywach uchwałodawczych,
6. kontroli wykonywanych uchwał.
2. Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach ustalonych przez Radę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28. Urząd Miejski prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępny do powszechnego wglądu w jego siedzibie.

§ 29. 1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2.Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów i posiedzeń organów Gminy i komisji Rady Gminy.
3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich:
a/ konieczność uzgodnienia z kierownikiem jednostki lub z osobąupoważnioną,
b/ zainteresowany dostępem do dokumentów może zgłosić się osobiście lub wformie pisemnej,
c/ możliwość sporządzania własnoręcznych notatek, odpisów z dokumentówlub kserokopii tylko w siedzibie urzędu lub jednostki organizacyjnej Gminy i w obecności pracownika prowadzącego sprawy zgodnie zzakresem czynności i obowiązków,
d/ obywatele uczestniczący w sesji Rady Gminy lub komisji Rady Gminy mają prawo do rejestracji dźwięku i obrazu po uprzednim głoszeniu tego faktu przewodniczącemu obrad,
e/ współdziałanie z obywatelami w zakresie jawności musi odbywać się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,
f/ powyższe działania nie mogą dezorganizować pracy organów Gminy,komisji, urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 30. 1. Zmiana treści statutu wymaga podjęcia przez Radę uchwały o zmianie statutu.
2. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowogród Bobrzański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wanda Kwas
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wanda Kwas
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-15 18:07:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-15 18:12:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-01-29 09:46:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8620 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony