ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko ds. planowania budżetu i finansów

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat planowania i finansów

Data udostępnienia: 2018-06-01

Ogłoszono dnia: 2018-06-01 przez Małgorzata Marcichowska

Termin składania dokumentów: 2018-06-18 16:30:00

Nr ogłoszenia: 52

Zlecający: Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Wykształcenie: średnie (preferowane: ekonomiczne) lub wyższe (preferowane: ekonomiczne)
 4. Bardzo dobra znajomość:
 • obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych (word, excel) oraz finansowo-księgowych
 • i umiejętność praktycznego zastosowania ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego, rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami rzeczpospolitej polskiej, ustawy o funduszu sołeckim.
       5. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku:  minimum trzyletni staż pracy w  księgowości  
       6. Nieposzlakowana opinia. 
b. Wymagania dodatkowe:
Zdolność analitycznego myślenia, dokładność, rzetelność, sumienność, obowiązkowość, samodzielność, dyskrecja.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Księgowanie i windykacja: mandatów, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat z tytułu najmu sal wiejskich, opłat cmentarnych, czynszów, opłaty eksploatacyjnej.
 2. Współpraca z sołectwami w realizowaniu zadań,  w tym funduszu sołeckiego.
 3. Księgowanie  funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa.
 4. Dekretowanie faktur zakupowych.
 5. Prowadzenie analityki w zakresie wydatków budżetowych i zaangażowania wydatków budżetowych oraz sprawozdawczość w tym zakresie.
 6. Kompletowanie dokumentów finansowych dotyczących inwestycji.
 7. Przygotowywanie danych oraz sporządzanie materiałów dotyczących planowania budżetu, analiz z wykonania budżetu, sprawozdań opisowych.
 8. Prowadzenie analityki planu dochodów i wydatków oraz pisania projektów uchwał w zakresie uchwalonej uchwały budżetowej i jej zmian oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmian.
 9. Zastępstwo pracownika na stanowisku ds. księgowości i obsługi kasowej.
 10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Skarbnika i Kierownika Referatu Planowania i Finansów.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego na drugim piętrze, stanowisko wyposażone w drukarkę zestaw komputerowy i odpowiednie oprogramowanie w zakresie księgowania oraz pakietem Microsoft Office. W budynku brak jest windy.
 2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekraczał 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany;
 2. list motywacyjny z podaniem adresu do korespondencji - własnoręcznie podpisany
 3. szczegółowo wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany;
 4. oświadczenie kandydata  o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim (oświadczenie dostępne w ogłoszeniu w formie elektronicznej lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim);
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany przedstawić zaświadczenie o niekaralności);
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych                                                                                            
 7. oświadczenie o osiadaniu nieposzlakowanej opinii.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-06-18 16:30:00
b. Sposób:
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „stanowisko ds. planowania budżetu i finansówna adres:
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
66 – 010 Nowogród Bobrzański

lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia           
18 czerwca 2018 roku do godz. 16:30

VII. Informacje dodatkowe:

Z osobami, które spełnią wymagania formalne przeprowadzona będzie rozmowa i/lub test kwalifikacyjny, o terminie których kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie, na wskazane przez nich numery.  Zgodnie z treścią art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim z siedzibą przy, ul. Słowackiego 11 jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 22¹ kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Urzędu. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
W przypadku zaproszenia kandydata na rozmowę i/lub test kwalifikacyjny należy mieć przy sobie (do wglądu) oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg dotychczasowego wykształcenia, które zostały ujęte w kwestionariuszu osobowym pkt 6,7,8.  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Marcichowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-06-01 13:20:26
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Marcichowska Data udostępnienia informacji: 2018-06-04 10:57:57
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Marcichowska Data ostatniej zmiany: 2018-06-29 08:55:32
Artykuł był wyświetlony: 1055 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim