ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 45

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. księgowości i obsługi kasowej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat planowania i finansów

Data udostępnienia: 2018-04-17

Ogłoszono dnia: 2018-04-17 przez Małgorzata Marcichowska

Termin składania dokumentów: 2018-05-04 14:00:00

Nr ogłoszenia: 45

Zlecający: Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Wykształcenie: średnie (preferowane: ekonomiczne) lub wyższe (preferowane: ekonomiczne)
 5. Bardzo dobra znajomość:
 • obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych (word, excel) oraz finansowo-księgowych
 • i umiejętność praktycznego zastosowania ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego, rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami rzeczpospolitej polskiej, ustawy
  o podatku od towarów i usług.
       6. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku: minimum trzyletni staż pracy w  księgowości  
       7. Nieposzlakowana opinia, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole
b. Wymagania dodatkowe:
Zdolność analitycznego myślenia, dokładność, rzetelność, sumienność, obowiązkowość, samodzielność, dyskrecja.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku ds. księgowości i obsługi kasowej należy w szczególności:
 1. Obsługa kasowa Urzędu Miejskiego, a w szczególności: przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonywanie wypłat gotówkowych, terminowe odprowadzanie gotówki na właściwe rachunki bankowe.
 2. Terminowe sporządzanie raportów kasowych zgodnie z obowiązującą instrukcją kasową.
 3. Terminowe wykonywania poleceń przelewów tradycyjnych i „online” dot. zapłaty zobowiązań, w tym związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
 4. Prowadzenie ewidencji i rozliczania druków ścisłego zarachowania dotyczących: mandatów karnych, karty drogowe, czeków wypłat gotówkowych, druków inwentaryzacyjnych.
 5. Prowadzenie ewidencji gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych.
 6. Sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu wykonywanych obowiązków.
 7. Zabezpieczenie gotówki, posiadanych dokumentów i pieczęci.
 8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Skarbnika i Kierownika Referatu Planowania i Finansów

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego na parterze, stanowisko wyposażone w drukarkę zestaw komputerowy i odpowiednie oprogramowanie w zakresie obsługi kasowej Urzędu oraz pakietem Microsoft Office. W budynku brak jest windy.
 2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekraczał 6%.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany
 2. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy – z poświadczeniem własnoręcznym kandydata o zgodności kopii z oryginałem
 5. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych, w tym potwierdzających doświadczenie w pracy – z poświadczeniem własnoręcznym kandydata o zgodności kopii z oryginałem
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany przedstawić zaświadczenie o niekaralności)
 7. oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych                                                                                                     
 9. inne oświadczenia/ zaświadczenia /kserokopie dokumentów wymagane w ogłoszeniu o naborze,                                                                                                  
 10. oświadczenie o braku przeciwskazań do zatrudnienia na stanowisku ds. księgowości i obsługi kasowej.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-05-04 14:00:00
b. Sposób:
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „stanowisko ds. księgowości i obsługi kasowejna adres:
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
66 – 010 Nowogród Bobrzański

lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia      
4 maja 2018 roku do godz. 14:00

VII. Informacje dodatkowe:

Z osobami, które spełnią wymagania formalne przeprowadzona będzie rozmowa i/lub test kwalifikacyjny, o terminie których kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie, na wskazane przez nich numery.  Zgodnie z treścią art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim z siedzibą przy, ul. Słowackiego 11 jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 22¹ kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Urzędu. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu