ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. kształtowania i ochrony środowiska, gospodarki wodnej

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Gospodarki Nieruchomościami, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Data udostępnienia: 2019-01-09

Ogłoszono dnia: 2019-01-09 przez Małgorzata Marcichowska

Termin składania dokumentów: 2019-01-21 16:00:00

Nr ogłoszenia: 1

Zlecający: Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 2. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. Wykształcenie: wyższe;
 4. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 5. Nieposzlakowana opinia. 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Wykształcenie wyższe w specjalności ochrona środowiska i gospodarka wodna;
 2. Znajomość biegłej obsługi komputera, pakietu biurowego;
 3. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku/staż pracy;
 4. Umiejętności zawodowe: mile widziane wykształcenie i doświadczenie w ochronie środowiska i gospodarki wodnej;
 5. Doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z pracą w administracji samorządowej lub budżetowej;
 6. Znajomość zagadnień z ochrony środowiska, gospodarki wodnej.  

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie całokształtu postępowań związanych z kształtowaniem i ochrona środowiska i gospodarką wodną.
 2. Prowadzenie ewidencji urządzeń komunalnych (urządzeń melioracji szczegółowej, kanalizacji deszczowej, małej architektury, pojemniki do segregowania odpadów).
 3. Tworzenie, aktualizacja oraz nadzór nad przestrzeganiem regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie.
 4. Realizowanie zadań dotyczących gospodarki wodnej i ściekowej wynikającej z m.in. prawa wodnego, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
 5. Nadzór nad sprawami związanymi z usuwaniem nieczystości płynnych i stałych z terenu gminy.
 6. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z  rejestrem decyzji wydanych w związku z  wytwarzaniem odpadów na terenie gminy.
 7. Przygotowanie, nadzór, i aktualizacja programów:
Program Ochrony Środowiska, Program Niskiej Emisji, Aglomeracja Nowogród Bobrzański, Program Przydomowych Oczyszczalni Ścieków, Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych i innych związanych z ochroną środowiska.
       8. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z wydawaniem decyzji o  środowiskowych  uwarunkowaniach.
       9. Prowadzenie spraw związanych z utylizacją azbestu na terenie gminy Nowogród Bobrzański.
      10. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z postepowaniami administracyjnymi wynikającymi z wniosków o wycinkę
           drzew i krzewów.
      11. Prowadzenie rejestrów, w tym elektronicznych wymaganych przepisami prawa.
      12. Przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych dot. kształtowania i ochrony środowiska, gospodarki wodnej i
           gospodarki odpadami, w tym: szacownie wartości przedmiotu zamówienia, SIWZ, udział w pracach komisji, sporządzanie
           wykazów dotyczących wydatkowania środków publicznych zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami, udział w pracach 
           zespołów projektowych,
      13. Sprawozdawczość wynikająca z sprawowanego stanowiska.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego na pierwszym piętrze, stanowisko wyposażone w drukarkę zestaw komputerowy i odpowiednie oprogramowanie oraz pakietem Microsoft Office. W budynku brak jest windy.
 2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany;
 2. list motywacyjny z podaniem adresu do korespondencji - własnoręcznie podpisany
 3. szczegółowo wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany;
 4. oświadczenie kandydata  o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim (oświadczenie dostępne w ogłoszeniu w formie elektronicznej lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim);
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności;
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;                                                                                                     
 7. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-01-21 16:00:00
b. Sposób:
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „stanowisko ds. kształtowania i ochrony środowiska i gospodarki wodnejna adres:
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
66 – 010 Nowogród Bobrzański

lub dostarczyć osobiście do Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia           
21 stycznia 2019 roku do godz. 16:00

VII. Informacje dodatkowe:

Z osobami, które spełnią wymagania formalne przeprowadzona będzie rozmowa i/lub test kwalifikacyjny, o terminie których kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie, na wskazane przez nich numery.  Informujemy, że Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim z siedzibą przy, ul. Słowackiego 11 jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 22¹ kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Urzędu. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania konkursowego na każdym etapie naboru bez podania przyczyny. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia naboru, jeżeli kandydat nie spełnia oczekiwań pracodawcy.
W przypadku zaproszenia kandydata na rozmowę i/lub test kwalifikacyjny należy mieć przy sobie (do wglądu) oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg dotychczasowego wykształcenia, które zostały ujęte w kwestionariuszu osobowym pkt 6,7,8.  
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowogród Bobrzański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Marcichowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-09 10:20:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Marcichowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-09 10:47:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Marcichowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-04 14:44:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
929 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony