ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 55Drukuj informację Ogłoszenie numer: 55

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Gospodarki Nieruchomościami, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Data udostępnienia: 2018-07-06

Ogłoszono dnia: 2018-07-06 11:31:06 przez Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

Termin składania dokumentów: 2018-07-18 15:00:00

Nr ogłoszenia: 55

Zlecający: Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie: wyższe, średnie;  
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. obywatelstwo polskie;
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość obsługi biegłej komputera, pakietu biurowego;
 2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku / staż pracy;
 3. umiejętności zawodowe: mile widziane wykształcenie i doświadczenie w rolnictwie;
 4. doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z praca administracji samorządowej lub budżetowej;
 5. prawo jazdy kat. B;
 6. znajomość zagadnień z rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie dokumentacji gospodarstw rolnych (prowadzenie teczek gospodarstwa i ich ewidencji według podziału na sołectwa), współpraca z KRUS, wystawianie rolnikom wymaganych zaświadczeń:
- o pracy w gospodarstwie rolnym,
- o posiadaniu gospodarstwa rolnego,
- uprawniających do otrzymania innych świadczeń przez rodziny rolnicze,
- uprawniających do przystąpienia do przetargu na zakup lub dzierżawę gruntów rolnych.
2. Prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy – Prawo łowieckie, współuczestniczenie przy szacowaniu szkód łowieckich w uprawach rolnych, przygotowanie opinii do wniosków Polskiego Związku Łowieckiego o dzierżawę obwodów łowieckich dla kół łowieckich.
3. Przygotowywanie zezwoleń na uprawę maku i konopi według przyznanego limitu.
4. Informowanie rolników o zasadach postępowania ze zwłokami zwierząt hodowlanych, profilaktyka związana z chorobami zakaźnymi zwierząt.
5. Współdziałanie z Ośrodkiem Doskonalenia Rolniczego w Kalsku, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Lubuską Izbą Rolniczą w Zielonej Górze, udział w organizacji wyborów do Izby oraz nadleśnictwami i kołami łowieckimi z terenu gminy Nowogród Bobrzański
6. Organizacja i współuczestniczenie w szacowaniu szkód powstałych w rolnictwie wskutek suszy, powodzi, gradobicia itp.
7. Prowadzenie spraw związanych z gminnymi placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi tj. ewidencja - w tym książki obiektu budowlanego i umowy dzierżawy, zlecanie okresowych przeglądów wynikających z przepisów prawa, bieżąca konserwacja.
8. Nadzór nad targowiskami gminnymi.
9. Utrzymanie cmentarzy w tym bieżąca administracja.
10. Sprawozdawczość wynikająca ze sprawującego stanowiska.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Zatrudnienie na czas określony (na czas zastępstwa).
 2. Praca w budynku Urzędu Miejskiego na pierwszym piętrze, stanowisko wyposażone w drukarkę zestaw komputerowy i odpowiednie oprogramowanie. W budynku brak jest windy. Praca wymaga częstych wyjazdów w teren (do dyspozycji samochód służbowy).
 3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany;
 2. list motywacyjny z podaniem adresu do korespondencji - własnoręcznie podpisany;
 3. szczegółowo wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany;
 4. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;                                                                                                        
 6. oświadczenie kandydata  o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim (oświadczenie dostępne w ogłoszeniu w formie elektronicznej lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim);
 7. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.  

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-07-18 15:00:00
b. Sposób:
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: ds. rolnictwa” na adres:
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
66 – 010 Nowogród Bobrzański

lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia                 
18 lipca 2018 roku, do godz. 15:00

VII. Informacje dodatkowe:

Z osobami, które spełnią wymagania formalne przeprowadzona będzie rozmowa i/lub test kwalifikacyjny, o terminie których kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie, na wskazane przez nich numery.  Zgodnie z treścią art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim z siedzibą przy, ul. Słowackiego 11 jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 22¹ kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Urzędu. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania konkursowego na każdym etapie naboru bez podania przyczyny. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia naboru, jeżeli kandydat nie spełnia oczekiwań pracodawcy.
W przypadku zaproszenia kandydata na rozmowę i/lub test kwalifikacyjny należy mieć przy sobie (do wglądu) oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg dotychczasowego wykształcenia, które zostały ujęte w kwestionariuszu osobowym pkt 6,7,8.  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowogród Bobrzański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Marcichowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-06 08:42:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Marcichowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-06 11:31:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Marcichowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-23 10:07:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2115 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony