ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 54Drukuj informację Ogłoszenie numer: 54

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim

Miejsce pracy: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim

Data udostępnienia: 2018-06-21

Ogłoszono dnia: 2018-06-21 11:00:49 przez Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

Termin składania dokumentów: 2018-07-24 15:00:00

Nr ogłoszenia: 54

Zlecający: Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Kultury może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie była skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) posiada ukończone studia wyższe;
5) przedstawi projekt koncepcji organizacyjnej, finansowej i programowej MGOKSiR
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania publicznych instytucji kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, (wiedza z zakresu finansów publicznych,  zamówień publicznych oraz przepisów prawa pracy, oraz organizacji kąpielisk, ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne);
 2. znajomość ustawy o samorządzie gminnym, a także w zakresie działalności instytucji kultury – gminnych jednostek organizacyjnych,
 3. doświadczenie we współpracy z organizacjami, instytucjami, klubami, stowarzyszeniami itp.,
 4. predyspozycje do zarządzania zespołem ludzkim
 5. mile widziana znajomość w mowie i piśmie co najmniej jednego języka obcego;
 6. bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 7. posiadanie prawa jazdy kat. B;
 8. Preferowani będą kandydaci którzy:
 1. posiadają zdolności menedżerskie, organizatorskie, oraz umiejętność w nawiązywaniu dobrych kontaktów interpersonalnych;
 2. posiadają znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Domu Kultury,
 3. posiadają wiedzę na temat pozyskiwania środków ze źródeł zewnetrznych, w tym funduszy europejskich,
 4. wykażą możliwość sprawnego i efektywnego zarządzania komunikatywność oraz kreatywność, dyspozycyjność.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Z wybranym kandydatem, który został rekomendowany przez Komisję konkursową i spełni oczekiwania Organizatora zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie powołania, na okres kadencji 5 lat. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 1 sierpnia 2018 r. 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:

Wnioski do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Kultury należy składać w formie pisemnej obejmującej następujące dokumenty:
1) list motywacyjny wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu, w tym opis spełnienia wymagań dodatkowych, własnoręcznie podpisany
2) kwestionariusz osobowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r., poz. 894),
3) CV, własnoręcznie podpisane
4) oświadczenie kandydata następującej treści: „Oświadczam, że jest mi znana treść ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1393 z późn. zm.) i w dniu rozpoczęcia pracy na stanowisku kierownika jednostki nie będę naruszał zakazów wymienionych w art. 4 w/w ustawy”.   
5)oświadczenie kandydata, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe,
6) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1311) oraz że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
7) oświadczenie kandydata  o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim; (oświadczenie dostępne w ogłoszeniu lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim)
8) autorski projekt koncepcji organizacyjnej, finansowej i programowej MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim. Koncepcja powinna być dostarczona w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej w sposób uniemożliwiający jej edycję.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-07-24 15:00:00
b. Sposób:
Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego 11, 66 – 010 Nowogród Bobrzański, lub składać osobiście w zaklejonych kopertach pod wyżej podanym adresem od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Decyduje data wpływu do biura obsługi petenta lub sekretariatu Urzędu.  Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, oraz adnotację „Konkurs na stanowisko Dyrektora MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim”.
Termin składania dokumentów upływa w dniu 24 lipca 2018 roku o godzinie 15.00.

VII. Informacje dodatkowe:

Z warunkami organizacyjno – finansowymi działalności instytucji można zapoznać się w bezpośrednio w MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Pocztowa 7 tel. 68 327. 6586  www.mgoksir.pl , dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański tel. 68 329 0962
 
Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Domu Kultury oraz program jego działania – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.). Odmowa zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
 
W przypadku zaproszenia kandydata na rozmowę należy mieć przy sobie (do wglądu) oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie, które zostało ujęte w kwestionariuszu osobowym pkt 6,7.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowogród Bobrzański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-21 10:28:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Marcichowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-21 11:00:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Marcichowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-31 13:55:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2367 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony