ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 10Drukuj informację Ogłoszenie numer: 10

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Referatu Planowania i Finansów

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat planowania i finansów

Data udostępnienia: 2019-06-11

Ogłoszono dnia: 2019-06-11 10:13:50 przez Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

Termin składania dokumentów: 2019-06-24 16:00:00

Nr ogłoszenia: 10

Zlecający: Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie: wyższe (prawnicze, ekonomiczne, administracyjne).
 2. Spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.
 3. Bardzo dobra znajomość:
            -  obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE
- znajomość przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych; rozporządzeń w sprawie sprawozdawczości budżetowej i finansowej, a także klasyfikacji budżetowej.
        4. Minimum 4 –letni staż pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość urządzeń księgowych (programów komputerowych stosowanych do obsługi budżetu/jednostki) w tym w szczególności „Besti@”, „Księgowość budżetowa” lub innych programów o podobnym charakterze.
 2. Umiejętność zarządzania zespołem ludzkim, opanowanie, komunikatywność oraz kreatywność przy rozwiązywaniu zadań.  
 3. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku jako główny księgowy jednostki budżetowej, kierownik referatu/wydziału budżetowo-księgowego, samodzielny księgowy lub księgowy.
 4. Predyspozycje osobowościowe związane z pracą na stanowisku kierowniczym, obejmującym zarządzanie zespołem ludzkim oraz realizowaniem zadań własnych i zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Kierownik Referatu Planowania i Finansów należy w szczególności:
 1. Opracowywanie i zapewnienie sprawnej realizacji zadań Referatu Finansowego.
 2. Nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań oraz załatwianiem spraw, rozpatrywaniem skarg i wniosków mieszkańców oraz wniosków i postulatów radnych – przez pracowników Referatu Finansowego.
 3. Sprawowanie nadzoru nad obiegiem, ewidencją i przechowywaniem dokumentów oraz przestrzeganiem dyscypliny pracy i podnoszeniem kwalifikacji pracowników Referatu Finansowego.
 4. Opracowywanie propozycji zakresów czynności pracowników Referatu Finansowego.
 5. Prowadzenie kontroli wewnętrznej, w tym również dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 6. Prowadzenie rachunkowości Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim.
 7. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 8. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Urzędu Miejskiego.
 9. Kontrola stopnia realizacji planu finansowego Urzędu Miejskiego, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu, zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań.
 10. Prowadzenie czynności związanych z księgowaniem i finansowym rozliczaniem Funduszu Sołeckiego.
 11. Dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników.
 12. Nadzorowanie wszystkich czynności wykonywanych przez pracowników Referatu, w szczególności z zakresu rachunkowości, również zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.).
 13. Nadzór w zakresie terminowego prowadzenia urządzeń kasowych i podatkowych.
 14. Wdrażanie i monitorowanie rozwiązań organizacyjnych.
 15. Merytoryczna i finansowa kontrola wyciągów bankowych.
 16. Przyjmowanie i analizowane okresowych sprawozdań podległych jednostek organizacyjnych gminy w zakresie realizacji wydatków budżetowych, dochodów, zobowiązań i należności.
 17. Terminowe, rzetelne i zgodne z przepisami sporządzanie sprawozdań budżetowych i sprawozdań finansowych przez pracowników Referatu.
 18. Wykonywanie czynności należących do Skarbnika podczas jego nieobecności lub niemożności wykonywania zadań.
 19. Inne zadania zlecone przez Burmistrza lub Skarbnika Gminy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego na drugim piętrze, stanowisko wyposażone w drukarkę zestaw komputerowy i odpowiednie oprogramowanie oraz z pakietem Microsoft Office. W budynku brak jest windy.
 2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
 1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany;
 2. list motywacyjny z podaniem adresu do korespondencji - własnoręcznie podpisany;
 3. szczegółowo wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany;
 4. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;                                                                                              
 6. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych; (druk dostępny w ogłoszeniu lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim);
 7. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.  

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-06-24 16:00:00
b. Sposób:
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kierownik Referatu Planowania i Finansóworaz swoimi danymi do korespondencji na adres:
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
66 – 010 Nowogród Bobrzański

lub dostarczyć osobiście do Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia                           
24 czerwca 2019 roku do godz. 16:00

VII. Informacje dodatkowe:

Z osobami, które spełnią wymagania formalne przeprowadzona będzie rozmowa i/lub test kwalifikacyjny, o terminie których kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie, na wskazane przez nich numery.  Informujemy, że Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim z siedzibą przy, ul. Słowackiego 11 jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 22¹ kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Urzędu. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania konkursowego na każdym etapie naboru bez podania przyczyny. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia naboru, jeżeli kandydat nie spełnia oczekiwań pracodawcy.
W przypadku zaproszenia kandydata na rozmowę i/lub test kwalifikacyjny należy mieć przy sobie (do wglądu) oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg dotychczasowego wykształcenia, które zostały ujęte w kwestionariuszu osobowym pkt 6,7,8.  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowogród Bobrzański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-11 10:00:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Marcichowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-11 10:13:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Marcichowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-27 12:24:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
539 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony