ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 5Drukuj informację Ogłoszenie numer: 5

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko ds. budownictwa i dróg

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Gospodarki Nieruchomościami, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Data udostępnienia: 2019-02-08

Ogłoszono dnia: 2019-02-08 10:16:59 przez Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

Termin składania dokumentów: 2019-02-19 15:00:00

Nr ogłoszenia: 5

Zlecający: Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie: średnie lub wyższe.
 2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku/staż pracy.
 3. Spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Wykształcenie wyższe w specjalności inżyniera środowiska, budownictwo.
 2. Znajomość obsługi biegłej komputera, pakietu biurowego.
 3. Umiejętności zawodowe: mile widziane wykształcenie i doświadczenie w inżynierii środowiska, budownictwie.
 4. Inne: doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z praca administracji samorządowej lub budżetowej.
 5. Znajomość zagadnień z prowadzenia inwestycji, utrzymania obiektów komunalnych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań osoby budownictwa i dróg należy w szczególności:
      1) Prowadzenie całokształtu postepowań związanych z realizacją inwestycji zmierzających w kierunku rozwoju infrastruktury 
          gminnej;
2)  Prowadzenie całokształtu postępowań ws. przygotowania planów inwestycyjnych i remontów, w tym prowadzenie wykazu  
     potrzeb inwestycyjnych i remontowych oraz ich realizacji, w tym:
a) realizacji projektów i decyzji związanych z procesem budowlano remontowym,
b) nadzór z ramienia inwestora nad inwestycjami w trakcie procesu inwestycyjnego pod względem zgodności z dokumentacją projektową, kosztorysową i wydanymi pozwoleniami na budowę,
c) bieżącej kontroli wykonywanych robót i inwestycji,
d) udziału w odbiorach częściowych i końcowych zadań inwestycyjnych oraz przekazywania ich do użytkowania,
e) rzeczowe i finansowe uzgadnianie i rozliczanie inwestycji przy współpracy z referatem planowania i finansów;
3) Przygotowanie terenów pod budownictwo, uzgadnianie projektów uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, przekazywanie placów budów;
4) Sporządzanie sprawozdawczości GUS w zakresie inwestycji gminnych, współpraca z innymi jednostkami i komórkami, w tym na szczeblu ponadgminnym,  w sprawie środków na realizację zadań z funduszy celowych, kredytów, dotacji itp. oraz współpraca z Referatem ds. Planowania i Finansów przy ich rozliczaniu, prowadzenie spraw w zakresie robót realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych, wnioskowanie zadań do budżetu gminy w celu zapewnienia ciągłości realizacji inwestycji;
5) Współpraca przy przygotowaniu wniosków i ich rozliczeniu, celem pozyskania pozabudżetowych środków finansowych, w tym pochodzących z UE i w ramach partnerstwa publiczno-prawnego,  przeznaczonych na realizację gminnych inwestycji, w tym:
a) przeprowadzania procedur i spraw administracyjnych w zakresie pozwoleń na budowę,
b) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, opracowywanie SIWZ, udział w pracach komisji
6) Wyposażania gruntów w urządzenia komunalne;
7) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi, a w szczególności:
a) projektowania przebiegu dróg, budowy, modernizacji i ochrony dróg,
b) zarządzania drogami, koordynacji i obsługi współpracy z zarządcami dróg publicznych w tym:
- nadzór nad utrzymaniem i remontem dróg gminnych i lokalnych,
- prowadzenie ewidencji dróg gminnych (publicznych i wewnętrznych)
c) określania szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne, dysponowanie mieniem gminy w zakresie umieszczania, eksponowania reklam oraz wydawania decyzji w sprawie ustalenia opłat z tego tytułu, ustalenie opat za parkowanie
d) realizacja zadań związanych z organizacją transportu zbiorowego,
8) Prowadzenie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, nadzór i kontrola nad świadczącymi w tym zakresie usługami oraz współpraca z innymi zarządcami dróg (powiatowych, wojewódzkich, krajowych) w tym zakresie;
9) Współpraca w Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, PINB, i innymi instytucjami i stanowiskami w zakresie obowiązków realizowanych na stanowisku pracy;
10) Sporządzanie raportów, analiz, statystyk, sprawozdań dotyczących zakresu działania stanowiska;
11) Prowadzenie spraw związanych z Gminnymi obiektami tj. ewidencja - w tym książki obiektu budowlanego dla budynków związanym z budownictwem mieszkaniowym i komunalnym wraz z budynkami towarzyszącymi, bieżąca konserwacja tych budynków;
12) Zlecanie okresowych przeglądów wynikających z przepisów prawa dla budynków gminnych tj. świetlice wiejskie, remizy, budynki komunalne i socjalne wraz z towarzyszącymi, budynek Urzędu Miejskiego;
13) Zlecanie okresowych przeglądów wynikających z przepisów prawa dla dróg gminnych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego na pierwszym piętrze, stanowisko wyposażone w drukarkę zestaw komputerowy i odpowiednie oprogramowanie oraz pakietem Microsoft Office. W budynku brak jest windy. Praca wymaga częstych wyjazdów w teren (do dyspozycji samochód służbowy).
 2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
 1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany;
 2. list motywacyjny z podaniem adresu do korespondencji - własnoręcznie podpisany
 3. szczegółowo wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany;
 4. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych; (druk dostępny w ogłoszeniu lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim);
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany przedstawić zaświadczenie o niekaralności);
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;                                                                                     
 7. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-02-19 15:00:00
b. Sposób:
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „stanowisko ds.  budownictwa i dróg” oraz swoimi danymi korespondencyjnymi na adres:
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
66 – 010 Nowogród Bobrzański

lub dostarczyć osobiście do Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia                             
19 lutego 2019 roku do godz. 15:00

VII. Informacje dodatkowe:

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane, o ile nie będą podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Złożone oferty można odebrać w terminie trzech miesięcy, po zakończonej procedurze naboru. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną po tym czasie protokolarnie zniszczone.
Z osobami, które spełnią wymagania formalne przeprowadzona będzie rozmowa i/lub test kwalifikacyjny, o terminie których kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie, na wskazane przez nich numery.  Informujemy, że Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim z siedzibą przy, ul. Słowackiego 11 jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 22¹ kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Urzędu. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania konkursowego na każdym etapie naboru bez podania przyczyny. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia naboru, jeżeli kandydat nie spełnia oczekiwań pracodawcy.
W przypadku zaproszenia kandydata na rozmowę i/lub test kwalifikacyjny należy mieć przy sobie (do wglądu) oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg dotychczasowego wykształcenia, które zostały ujęte w kwestionariuszu osobowym pkt 6,7,8.  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowogród Bobrzański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Marcichowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-08 10:11:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Marcichowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-08 10:16:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Marcichowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-28 11:05:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
882 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony