ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 14/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko ds. budownictwa i dróg

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

Wymiar etatu: 1 etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Gospodarki Nieruchomościami, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Data udostępnienia: 2017-10-06

Ogłoszono dnia: 2017-10-06 przez Małgorzata Marcichowska

Termin składania dokumentów: 2017-10-17 00:00:00

Nr ogłoszenia: 14/2017

Zlecający: Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie,
2. Nieposzlakowana opinia,
3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5. Wykształcenie wyższe

 
b. Wymagania dodatkowe:
1. - znajomość obsługi biegłej komputera, pakietu biurowego
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku / staż pracy
- umiejętności zawodowe
- mile widziane wykształcenie i doświadczenie w budownictwie i prowadzeniu inwestycji      
- doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z pracą w administracji samorządowej lub budżetowej
- znajomość zagadnień prawa budowlanego, prawa administracyjnego, procesu inwestycyjnego, prawa z zakresu technicznych wymagań dla dróg, transportu zbiorowego.
2. inne:
- uprawnienia budowlane, mile widziane dodatkowe uprawnienia branżowe,
-znajomość procedur i regulacji prawnych z zakresu prawa budowlanego,
- znajomość zasad kosztorysowania robót,
- doświadczenie w prowadzeniu kontroli i nadzoru,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, z uwzględnieniem pracy w terenie
- predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność, terminowość, umiejętność stosowania przepisów prawa, umiejętność skutecznego komunikowania się i przekazywania informacji, dyspozycyjność, asertywność, nakierowanie na osiąganie zamierzonych celów

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku ds. budownictwa i dróg należy w szczególności:
1) prowadzenie postepowań administracyjnych związanych z realizacją inwestycji zmierzających w kierunku rozwoju infrastruktury gminnej,
2) udział w procesie przygotowania planów inwestycyjnych i remontów, w tym prowadzenie wykazu potrzeb inwestycyjnych i remontowych oraz ich realizacji, w tym:
a) realizacji projektów i decyzji związanych z procesem budowlano remontowym,
b) bieżącej kontroli wykonywanych robót i inwestycji,
d) udział w odbiorach częściowych i końcowych zadań inwestycyjnych oraz przekazywania ich do użytkowania,
e) rzeczowe i finansowe uzgadnianie i rozliczanie inwestycji przy współpracy z referatem planowania i finansów,
3) sporządzanie sprawozdawczości GUS w zakresie inwestycji gminnych, współpraca z innymi jednostkami i komórkami, w tym na szczeblu ponadgminnym,  w sprawie środków na realizację zadań z funduszy celowych, kredytów, dotacji itp. oraz współpraca z Referatem ds. Planowania i Finansów przy ich rozliczaniu, prowadzenie spraw w zakresie robót realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych, wnioskowanie zadań do budżetu gminy w celu zapewnienia ciągłości realizacji inwestycji,
4) współpraca przy przygotowaniu wniosków i ich rozliczeniu, celem pozyskania pozabudżetowych środków finansowych, w tym pochodzących z UE i w ramach partnerstwa publiczno – prawnego,  przeznaczonych na realizację gminnych inwestycji,
 1. przeprowadzania procedur i spraw administracyjnych w zakresie pozwoleń na budowę,
 2. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, opracowywanie SIWZ, udział w pracach komisji
5) prowadzenie całokształtu spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi, a w szczególności:
 1. zgodności projektowania przebiegu dróg, budowy, modernizacji i ochrony dróg, z obowiązującymi przepisami,
 2. zarządzania drogami, koordynacji i obsługi współpracy z zarządcami dróg publicznych w tym nadzór nad utrzymaniem i remontem dróg gminnych i lokalnych,
 3. prowadzenie ewidencji dróg gminnych (publicznych i wewnętrznych)
 4. określania szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne, dysponowanie mieniem gminy w zakresie umieszczania, eksponowania reklam oraz wydawania decyzji w sprawie ustalenia opłat z tego tytułu,
 5. prowadzenie ewidencji dróg gminnych,
 6.  prowadzenie spraw z zakresu transportu drogowego, transportu zbiorowego, współpraca z Zielonogórskim Związkiem Powiatowo – Gminnym,
 7. prowadzenie spraw związanych z budową, utrzymywaniem i ewidencją ścieżek rowerowych i tras turystycznych
 8. określania szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne, dysponowanie mieniem gminy w zakresie umieszczania, eksponowania reklam oraz wydawania decyzji w sprawie ustalenia opłat z tego tytułu, ustalenie opat za parkowanie
 9. realizacja zadań związanych z organizacją transportu zbiorowego,
 10. Prowadzenie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, nadzór i kontrola w tym zakresie nad świadczącymi usługami oraz współpraca z innymi zarządcami dróg (powiatowych, wojewódzkich, krajowych),
6)  współpraca w Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, PINB, i innymi instytucjami i stanowiskami w zakresie obowiązków realizowanych na stanowisku pracy,
7) sporządzanie raportów, analiz, statystyk, sprawozdań dotyczących zakresu działania stanowiska,
 1. Zlecanie okresowych przeglądów wynikających z przepisów prawa dla  budynków gminnych użyteczności publicznej: świetlice wiejskie, remizy, budynek Urzędu Miejskiego i innych.
 2. Zlecanie okresowych przeglądów wynikających z przepisów prawa dla  dróg gminnych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

większy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany
2. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany
3. kwestionariusz osobowy – własnoręcznie podpisany
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie – z poświadczeniem własnoręcznym kandydata o zgodności kopii z oryginałem
5. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych, w tym potwierdzających doświadczenie w pracy  – z poświadczeniem własnoręcznym kandydata o zgodności kopii z oryginałem
6. oświadczenie kandydata o niekaralności
7. oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)
8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych                                                                                                                                  
9. inne oświadczenia/ zaświadczenia /kserokopie dokumentów wymagane w ogłoszeniu o naborze,                                                                                                                        
10.oświadczenie o braku przeciwskazań do zatrudnienia  na stanowisku.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-10-17 00:00:00
b. Sposób:
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Samodzielne stanowisko ds. budownictwa i drógna adres:
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
66 – 010 Nowogród Bobrzański

lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu w nieprzekraczalnym terminie
do dnia:17 października 2017 roku, do godz. 15:00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Marcichowska Data wytworzenia informacji: 2017-10-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego Data wprowadzenia do BIP 2017-10-06 12:21:36
Wprowadził informację do BIP: Konrad Dobrzański Data udostępnienia informacji: 2017-10-06 12:26:13
Osoba, która zmieniła informację: Konrad Dobrzański Data ostatniej zmiany: 2017-10-18 13:56:14
Artykuł był wyświetlony: 751 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu